Zennepark (Oproep 2015)

Halle Zennepark

Uitdagingen

Om de deelprojecten te integreren in één geheel is het belangrijk om een doordachte identiteit aan het lint van de projecten toe te voegen zodat ze met elkaar communiceren.  Op die manier kan het hele landschapspark een hefboomfunctie vormen en een opwaardering van de leef- en woonkwaliteit van de stad.   

Door een globale visie te ontwikkelen op het hele landschapspark moet het geheel vooral leesbaar worden en een nieuwe identiteit geven aan de stad Halle.  De stad vraagt naar ontwerpprincipes en een doordachte beeldkwaliteit voor de volledige ruimte waarbij op lange termijn de deelprojecten een geheel vormen.   

De visie moet het multidisciplinair team vertalen in communicatiemateriaal waarmee de stad naar zijn bevolking kan stappen om het draagvlak voor de nieuwe Halse identiteit te vergroten.   

De zone Bres-Nederhem vraagt verder ontwerp om het project aan te sluiten op het geheel. Momenteel is het een niet geplande groenzone zonder identiteit.  De groenzone kampt met open vraagstukken waarvoor de stad Halle van het team een voorstel verwacht: 

 • openleggen van de Zenne; 

 • ondergronds parkeren met recreatie op het parkingdak; 

 • ontwerp van een park voor de binnenstad; 

 • ontwerp van een park voor de hoogbouw Nederhem waarbij het niveau kanaal-Zenne-woonproject een grote uitdaging is. 

Verder onderzoek moet gebeuren naar de al dan niet verplaatsing van de Zenneduiker met de hieraan gekoppelde opportuniteiten en de mogelijkheden om groene energie op te wekken. 

Conclusies en resultaten

Voor elke deelruimte worden sterke simulaties weergegeven.  De doelstelling bij het ontwikkelen van het landschapspark zijn: 

 • het behouden en versterken van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de Zenneloop; 

 • het kwalitatief uitbouwen van een traag netwerk dat verankerd is met de Zenne; 

 • het creëren van sport-, spel- en rustplekken; 

 • het realiseren van bijkomende verbindingen over de Zenne. 

Aan elke deelruimte koppelt het multidisciplinair team cruciale programmamakers en aantrekkingspolen. 

 1. Noordelijke Zenne: herinrichting van het Zennepad waarrond rustpunten worden ingericht door middel van houten vlonders aan het wateroppervlak of via het in ere herstelde stuwbrugje; 

 2. Nieuwe stedelijke Zenne ter hoogte van het stadsvernieuwingsproject Possozplein-Slingerweg-De Bres: een landschapsheuvel wordt uitgebreid met sport, speelruimte en een zacht recreatieprogramma.; 

 3. Stedelijke Zenne: vernieuwde aanleg van het Albertpark, voorzien van een pop-up parkbar in het voormalige schoolpaviljoen en een Zenneterras; 

 4. Zuidelijke landelijke Zenne: herontwikkeling van het stadsmagazijn en het aanleggen van een nieuwe parkbrug als volwaardige instapplek tot het Zennepad 

Voor het schakelgebied De Bres – Nederhem, dat het scharnierpunt vormt van verschillende stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen, werkte het team twee opties uit omdat de keuze over het al dan niet verplaatsen van de Zennekoker onbeslist bleef bij de oplevering van de studie.  Bij de zuidelijke inplanting van de Zennekoker is de ambitie een waterpark met zowel functionele, recreatieve als ecologische voordelen.  Het doel is om een synergie te vormen tussen het stadsproject Possozplein-Slingerweg-De Bres en de opwaardering van het kanaal naar Brussel-Charleroi. 

Korte beschrijving

Halle als stad aan de Zenne ondergaat grote ontwikkelingen, voornamelijk gekoppeld aan de Zenne die het stadscentrum doorkruistTal van ruimtelijke planningsprocessen en acties herwaarderen de Zennevallei 

 • het stadsvernieuwingsproject Nederhem; 

 • de verbreding en verdieping van het kanaal met de verplaatsing van de Zennekoker; 

 • de realisatie van drie nieuwe kanaalbruggen; 

 • het stadsvernieuwingsproject Possozplein – Slingerweg – De Bres; 

 • de herinrichting van het Elisabeth- en Albertpark in het kader van ‘Zuurstof voor de Zennevallei’; 

 • het stadsvernieuwingsproject Halle Zuid. 

Door die afzonderlijke projecten naast elkaar te plaatsen ontstaat, een groot groen stadspark langsheen de Zenne.  Het park verbindt het noorden met het zuiden van de stad Halle en de overkanten van de waterloop. Elke deelstudie geeft een waardevolle insteek maar gezamenlijk ontbreekt het aan een globale visie voor het ontstane landschapspark dat zich uitstrekt van Buizingen tot Lembeek.

Proces

De studie werd opgedeeld in vijf fasen waarbij een stedelijke werkgroep en klankbordgroep telkens input of feedback gaven binnen het proces.  Die fasen vormden een stapsgewijze opbouw richting eindrapport: 

 • fase 1: ruimtelijke analyse; 

 • fase 2: strategische visie; 

 • fase 3: uitwerking beeldkwaliteit en ontwerpprincipes; 

 • fase 4: gedetailleerde uitwerking schakelgebied; 

 • fase 5: uitwerking stappenplan. 

De stedelijke werkgroep bestond voornamelijk uit verschillende stadsdiensten, betrokkenen vanuit de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.  Gezien het ontwerpbureau Omgeving al eerder bij het project Nederhem betrokken was, kenden zij de betrokken actoren.  De klankbordgroep daarentegen bestond uit vertegenwoordigers van het middenveld: Trage Wegen, Mobiliteitsplatform, milieuraad, seniorenraad, … 

 

Tijdens de eerste fase werd aansluitend op de startvergadering een verkenning op het terrein georganiseerd samen met de klankbordgroep.  Bij dit terreinbezoek ging de aandacht naar landschappelijke en ruimtelijke gebiedskenmerken.  Tijdens de wandeling werd  stilgestaan op drie belangrijke plekken met cruciale uitdagingen.  De deelnemersgroep kreeg de kans om bijkomende informatie (informele praktijken en gebruiken) toe te lichten.  Zo kreeg het team een duidelijk beeld over het ruimtegebruik.  Aansluitend op het terreinbezoek werd een sessie gehouden waarbij drie themas aan bod kwamen: groen en recreatie, mobiliteit en water.  Aan de hand van de ‘multi-method’ aanpak werden de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens samen gebracht en verwerkt in een ruimtelijke analyse.  Deze inventarisatiefase omvatte een SWOT-analyse en een programmalijst die de stedelijke werkgroep goedkeurde op het einde van fase 1.   

 

Fase 2 eindigde in een eerste globale gewenste ruimtelijke structuur voor het landschapspark en een doorvertaling van de visie-elementen op niveau van het plangebied en de geïntegreerde thema’s water, groen, erfgoed, recreatie en mobiliteit.  Tijdens de klankbordgroep werd een aanzet tot visie voorgesteld aan de hand van conceptschema’s: één samenhangend landschapspark; één Zennepark; vier deelruimtes; versterkte groenstructuur; ruimte voor water; uitgebreid trage wegen netwerk; netwerk van gevarieerde verblijfsplekken; bruggen en bakens als oriëntatiepunten.   

Als resultaat werd in detail aangegeven hoe het gewenste beeld van het nieuwe landschapspark inspeelt op de aangereikte context van de bestaande ruimte (in relatie met de deelprojecten, relatie met de Zenne, behoud van waardevol groen, structuren van oriëntatiezichten, integratie van erfgoed, beeldbepalende elementen, …).  Referentiebeelden gaven een bijdrage tot een algemene beeldvorming van de kwaliteiten en ambities die werden nagestreefd voor het projectgebied.  De stedelijke werkgroep keurde deze nota ‘Strategische visie landschapspark’ op het einde van de fase goed.   

 

Fase 3 richtte zich op het materialenonderzoek dat doorheen het landschapspark de samenhang van de projectgebieden moet vormen.  Op basis van beeldkwaliteit en ontwerpprincipes zoomden zowel de klankbordgroep als de stedelijke werkgroep in op de drie deelruimtes: Noordelijke landelijke Zenne, stedelijke Zenne, Zuidelijke landelijke ZenneDe materiaalkeuzes en gedetailleerde inrichting werden gekoppeld aan de praktijken per deelgebied.  Deze praktijken zijn voornamelijk gekend door de klankbordgroep omwille van het veelvuldige terreingebruik.  Als visuele ondersteuning werden driedimensionale beelden en referentieprojecten per materiaal gebruikt.  De stedelijke werkgroep keurde de nota ‘Beeldkwaliteit en ontwerpprincipes’ goed op het einde van fase 3. 

 

Het eindproduct van fase 4 was een detailuitwerking van het deelgebied De Bres-Nederhem, daar waar een verplaatsing van de Zennekoker zal plaatsvinden.  De laatste fase omvatte een stappenplan dat inzicht geeft in het gewenste beeldkwaliteit met hieraan gekoppeld ontwerpprincipes, toe te passen materialen, initiatiefnemers of uitvoerder van de actie, de nabij te betrekken actoren en de financiële implicaties.  Bovendien werden aan elke actie prioriteiten toegekend en ingepast in een gehele planning. 

Samenstelling multidisciplinair team

Omgeving - Topos

Partners/Stakeholders

 • Vlaamse Milieumaatschappij 

 • Waterwegen en Zeekanaal NV 

 • Provincie Vlaams-Brabant 

 • Regionaal Landschap Zenne 

 • Zuun en Zoniën 

 • Agentschap voor Natuur en Bos 

 • Beleid en stadsdiensten van stad Halle 

 • Stedelijke adviesraden voor jeugd en senioren 

 • Vertegenwoordigers gecoro 

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 

 • Bewoners stad Halle 

Links

Eindrapport: nog in de maak