Vlaams minister Homans kent 360.000 euro toe voor conceptuele ontwikkeling van zes stadsvernieuwingsprojecten

  • 24 oktober 2014

Op voorstel van Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans,  keurde de Vlaamse regering  zes conceptsubsidies goed. De subsidies, in totaal goed voor 360.000 euro, zullen worden ingezet voor de innovatieve en kwalitatieve conceptuele ontwikkeling van stadsvernieuwingsprojecten. Na een beoordeling door de jury stadsvernieuwing, werd de subsidie toegekend aan de steden Aalst, Antwerpen, Genk, Gent, Lokeren en Oostende.

De projecten die dit jaar een conceptsubsidie krijgen, zijn:

Aalst, Sociaal Incubatiecentrum

De voormalige Rijkswachtkazerne in de Denderstraat wordt de focus van de conceptsubsidie. Er zal onderzocht worden of innoverende economische activiteiten hier uitgerold kunnen worden. Het leegstaande gebouw lijken de stad en het OCMW een uitgelezen plaats voor de ontwikkeling van een sociaal incubatiecentrum waar ruimte is voor innoverende dienstverlening waarbij ontmoetings-, sociaal-artistieke, activerende en economische activiteiten worden geïntegreerd. Dit vernieuwende concept van ‘social design’ zou volgende elementen moeten omvatten: een hedendaagse voedselhulpverlening, een restaurant met sociaal aanbod, een flexibele kinderopvang, een cluster van gezinsondersteunende diensten (boodschappenservice, strijkatelier, …) en ruimte om vernieuwende dienstverleningsvormen te ontwikkelen (incubatiefunctie). Deze beoogde multifunctionaliteit moet voldoende flexibiliteit inhouden, zodat aanpasbaarheid aan nieuwe behoeften mogelijk blijft.

Oostende, Verlaning A-10

De snelweg A10 heeft een negatieve impact op de leefkwaliteit van de wijk Konterdam. Ze doorsnijdt niet alleen de wijk, waardoor de interactie tussen de beide zijden van de wijk zeer beperkt is, maar zorgt ook voor heel wat omgevings- en milieuhinder (geluidsprobleem, fijn stof, …).

De stad Oostende wil dit probleem op een ‘niet-klassieke’ manier oplossen. In plaats van het plaatsen van geluidsschermen en de vervanging van de enige (en bouwvallige) brug over de A10, wordt de snelweg omgevormd tot een laan. Met de conceptstudie wordt onderzocht of snelheidsreductie op de huidige snelweg gekoppeld aan eventuele flankerende maatregelen het probleem oplossen. Binnen het onderzoek is er ook aandacht voor wonen en ondernemen in de wijk Konterdam.

Antwerpen, Spoor Oost Event Park-ing

De stad Antwerpen wil met de conceptsubsidie de mogelijkheden onderzoeken om het oude spooremplacement Oost in Borgerhout in te richten als een 'groen en duurzaam KMO Park Spoor Oost'. Het gaat enkel over de voormalige containerterminal, een zone van 10,8 hectare gelegen tegen de Singel. De andere helft van de site, aanleunend bij de wijken van de Borgerhoutse binnenstad, blijft voorlopig nog spoorweginfrastructuur. De site ligt de komende jaren midden in de Oosterweelwerf en heeft een rol te spelen als minder hinder (parkeren Sportpaleis/Lotto Arena) en als milderende maatregel (invullen open ruimte tekorten).

Spoor Oost Event Park-ing kan een slim antwoord bieden op drie actuele en cruciale ruimtevragen in Antwerpen. Ten eerste op de dringende noodzaak tot herlocatie van de Sinksenfoor en plaats voor andere evenementen die een plaats zoeken in de stad. Daarnaast op  het grote gebrek aan open ruimte en de groentekorten in de aanpalende en dichtbevolkte wijk Borgerhout en de overdruk die soms ontstaat op de parken Rivierenhof en Spoor Noord. Ten slotte zal wenst men te voorzien een overloopparking. Deze kadert binnen de engagementen die aangegaan zijn omtrent het evenementenvervoersplan met het Sportpaleis/Lotto Arena. De focus hier ligt op een systematische verduurzaming van de modal shift en richt zich op de verbetering van de leefbaarheid van de omliggende woonwijken.

Genk, Multiproductief netwerk kolenspoor

De ruimtelijke visievorming in de stad Genk concentreert zich de laatste decennia op de uitdaging om meer samenhang in de stad te creëren. Historische groei leidde er tot een diffuus ontwikkelingspatroon zonder duidelijke samenhang. Dit bracht een uiteengelegde stad voort waarbij zowat overal de noodzakelijke dichtheid ontbreekt om van een stedelijke omgeving te spreken. De conceptsubsidie zal nagaan of het kolenspoor (dat grotendeels als tracé nog aanwezig is) met de oude mijnsites die er langs liggen, de capaciteit heeft om te opereren als structurele drager voor toekomstige stedelijke ontwikkeling. Het verbindt niet alleen waardevol historisch erfgoed, maar ook geïsoleerde enclaves van bedrijfslocaties van Genk Zuid Fordsite tot Waterschei Thor site. Het kolenspoor kan daarmee de wisselwerking tussen economische en stedelijke ontwikkeling ondersteunen.

Gent, Muide – Meulestede

Het stadsdeel Muide-Meulestede is in volle ontwikkeling. Na jarenlange verwaarlozing leeft de buurt op door een bevolking die trots is op zijn wijk en dankzij enkele publieke inspanningen en interesse van private ontwikkelaars. Toch is er nog nood aan een omvattende, samenhangende visie op de ontwikkeling voor de hele wijk. Met de conceptstudie willen de wijkbewoners een geïntegreerde, duurzame visie (sociaal, economisch, ecologisch) bewerkstelligen, met als resultaat een leefbare buurt voor alle bewoners. De studie zal voluit inzetten op coproductie en de creatie van een lerend netwerk van betrokkenen die samen de toekomst van de wijk verbeelden en beslissen.

Lokeren, Stationsomgeving en Park ter Beuken

De Lokerse stationsomgeving is een verzameling van zones en heeft daardoor geen duidelijke identiteit. De verschillende zones hebben geen duidelijke relatie met elkaar of met de wijdere omgeving. Met de conceptstudie wenst de stad het vraagstuk rond de publieke ruimte en de landschappelijke integratie van de projectonderdelen te bestuderen. Daarbij wordt een vernieuwend denken over de samenhang tussen en de integratie van de deelzones en de landschappelijke invulling van de voorgestelde ingrepen ontwikkeld. Deze oefening gaat hand in hand met een ruime participatie waarbij bewoners, handelaars, reizigers en gebruikers actief worden betrokken.

Over de conceptsubsidies

De conceptsubsidies kaderen in het Vlaamse beleid om stadsvernieuwing te ondersteunen. Het budget voor de conceptsubsidies, 360.000 euro, wordt aangewend voor de ondersteuning van de conceptuele uitwerking van innovatieve stadsprojecten. Dit stimuleert de Vlaamse steden tot het formuleren van voorstellen over vooruitstrevende stadsvernieuwing. Hierdoor fungeert de conceptsubsidie als een hefboom voor de realisatie van kwaliteitsvolle en duurzame stadsprojecten. De Vlaamse overheid kan zo jaarlijks een aantal steden in staat stellen een eerste aanzet te geven richting stadsvernieuwing.