Visietraject stedenbeleid

  • 25 juni 2019

Ongeveer vijftien jaar na het Witboek De Eeuw van de Stad -zowat het startschot voor een Vlaams stedenbeleid- is de tijd rijp voor een nieuwe, frisse kijk op de richting die Vlaanderen uit moet met haar stedenbeleid. In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft Idea Consult aan de hand van een visietraject een aanzet gegeven voor een geactualiseerde Vlaamse beleidsvisie steden, met dit eindrapport als resultaat. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met een aantal experten, steden, overheden en organisaties. Het eindrapport wijst ons erop dat een aantal stedelijke problematieken nog steeds overeind zijn gebleven, terwijl  nieuwe uitdagingen en opportuniteiten opgang maken, denk aan circulaire stromen, duurzame energie, nieuwe economie, …

De vraagstelling hierbij was "Hoe kunnen we het Vlaamse Stedenbeleid verder ontwikkelen vanuit de kracht van sterke steden, met als motto ‘de stad als motor/hefboom voor de samenleving’ en dit binnen een perspectief voor de komende 15-20 jaar?"

Dit alles gebeurde in zes fases.

Fase 1 Exploratie: in kaart brengen van de relevante ontwikkelingen en trends (documentanalyse en gesprekken) en het in reliëf oplijsten van nieuwe denkbeelden over steden en stedenbeleid die daaruit voortkomen. Deze exploratie gebeurt resultaatgericht, in functie van de volgende stappen in het traject. Het eindresultaat van deze opdracht is voor ons geen studierapport, maar een strategische agenda;

Fase 2 Verbeelding: in deze fase ontwikkelden we een toekomstbeeld, dat wellicht meerlagig is. Het is gebaseerd op bevindingen en denkbeelden die tijdens de exploratie zijn naar voor komen. Kernvragen in deze fase: wat zijn uitgangspunten voor een toekomstig stedenbeleid? Wat zijn basis- en randvoorwaarden voor vitale en veerkrachtige Vlaamse steden in de toekomst? Welke ‘systemen’ zijn aan herziening toe en in welke richting? We concludeerden deze fase met het benoemen van de belangrijkste transities voor een strategische agenda.

Hier werden twee stadskamers georganiseerd. Dit waren stakeholderconsultaties gehouden met vertegenwoordigers van steden en maatschappelijke organisaties om samen na te denken over de toekomst van de stad.

Fase 3 Doorwerking: inhoudelijke uitwerking van de belangrijke transities waar de steden voor staan. Wat is er nodig en hoe kunnen we dit het beste organiseren? Aan het eind van deze fase brengen we de verschillende lijnen samen in een samenhangend verhaal of concept.

Tijdens vijf stadslabo’s is er in de diepte gewerkt rond elk van de vijf transitiethema’s:

  • economisch veerkrachtige stad;
  • mobiliteit;
  • ruimte;
  • circulaire stad;
  • inclusieve stad.

Deze labo’s waren stadsoverschrijdend. We wilden de transitie verder verhelderen en ingaan op de hoe-vraag:

  • Welke verandering willen we tot stand brengen (de transitievisie)?
  • Hoe willen we dat de komende jaren concreet gestalte geven?

Fase 4 Organisatie: hoe kunnen steden en Vlaamse overheid zich intern en onderling organiseren om de nieuwe visie op stedenbeleid te realiseren?

Fase 5 Instrumentarium: evaluatie van de bestaande instrumenten van het Vlaams stedenbeleid en uitwerking van nieuwe voorstellen. Welke instrumenten zetten we verder? Welke instrumenten passen we aan of laten we uitdoven? Welke nieuwe instrumenten zijn nodig voor het uitvoeren van de strategische visie.

Fase 6 Eindrapportage: samenbrengen van de tussentijdse rapportages in een samenhangende strategische stedelijke agenda.

 

 

  •