Tondelier

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • projectsubsidie van 3.038.500 euro
 • besteed aan 'Wonen op Niveau' en Buurtbeheer.

Mobiliteit

 • Bus of tramhalte binnen een straal van 350 meter van alle woningen.
 • In Tondelier worden 3 Cambio plaatsen voorzien.
 • Oplaadpunt voor elektrische auto’s .
 • Geen autoverkeer in het binnengebied. Parkeerplaatsen voro bewoners zijn hoofzakelijk ondergronds.

Wonen

Nog gepland:

 • 49 in de voormalige fabriek de Nieuwe Molens
 • In het Tondelier project worden 530 wooneenheden gebouwd. Van die 530 units zullen er 20%  als sociale woning gebouwd worden, 20% worden als budgetwoning gebouwd en de resterende 60% komen marktconform op de markt.
 • Van de sociale en de budgetwoningen worden er telkens minstens 15% als grondgebonden woningen gebouwd. Bij de marktconforme eenheden is er een mix van woon-werkeenheden, lofts, grondgebonden woningen, townhouses en appartementen.
 • Met uitzondering van de gerenoveerde woningen zullen alle woningen gebouwd worden volgens de normen van de passiefnorm, dus ook de sociale woningen.

Groen

 • geplande groenruimte: 25.800 m².

Handelsruimte

 • Gepland: 5.063 m²

Programma

 • Het projectgebied is gesitueerd ten noorden van het stadscentrum, tussen de Gasmeterlaan en de Blaisantvest. 
 • Realisatie van een nieuwe woonwijk: wonen, werken, winkelen, recreatie, sport, openbaar groen (twee grote parken), publieke functies (jeugdlokalen, crèche, buurtsporthal). Dit alles binnen de krijtlijnen van economische, ecologische en sociale duurzaamheid.
 • Restauratie Gashouders en Wijkpunt Gashouder: één gashouder krijgt een functionele invulling gericht op de buurt, via buurtbeheer, ruimte voor evenementen, … Op die manier zijn de visueel prominent aanwezige gashouders ook een sociaal ijkpunt voor de ruime buurt.
 • Wonen op niveau: naast het klimaatneutraal nieuwbouwproject Tondelier  wordt ingezet op een aangepast programma gericht op technische en financiële ondersteuning van de energetische sanering van het sterk verouderde woningbestand in de aangrenzende wijken.
 • Tondeliers –Buurtbeheerproject: met dit project wil de stad de buurtbetrokkenheid en activering in en rond Tondelier naar een hoog niveau brengen De Tondeliers zullen bestaan uit vrijwilligers, sociaal tewerkgestelden en een professionele omkadering.

Partners

 • Stad Gent
 • Vlaamse overheid: VMSW, OVAM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement RO en Vlaams stedenbeleid.
 • Tondelier Development NV

Publieke ruimte

 • geplande verharde publiek buitenruimte: 15.725 m².

Gemeenschapsinitiatieven

 • Geplande gemeenschapsinfrastructuur: 3.563m² (crèche, polyvalente ruimte en een sporthal)

Innovatieve realisaties

De Stad Gent en ontwikkelaar engageren zich om een score van 85% te behalen op de duurzaamheidsmeter. Volgende aspecten komen hierbij aan bod:

 • Mobiliteit
 • Duurzaam waterbeheer (o.a. opvangen en hergebruik hemelwater)
 • Grondstoffen en afval (o.a. collectieve afvalinzameling op wijkniveau)
 • Energie (o.a.  ‘Zero Emission’ gebouwen)
 • Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid (o.a. participatie met de buurt, kindvriendelijke wijk)
 • Economie en werk (o.a. inplanting van buurtvoorzieningen zoals een crèche, jeugdhuis en sportinfrastructuren)
 • Innovatie (o.a. innovatie in ontwerp)
 • Beheer (o.a. het aanstellen van een permanente kwaliteitsbewaker en adviseur duurzaam ontwikkelen)