Thuis in de Stad-prijs 2013

Groen Lint Oostende, Groen Neerland Antwerpen en het Brusselse Tok Toc Knoc-festival winnen Thuis in de Stad-Prijs 2013

Tijdens de 'Trefdag Kind in de Stad' van 4 februari 2014 werden de winnaars van de Thuis in de stad-prijs 2013 bekend gemaakt. Het 'Groen Lint' van Oostende ontving de eerste prijs, Antwerpen werd tweede met 'Groen Neerland', de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd derde met het Tok Toc Knock-festival. De winnaars ontvingen respectievelijk 75.000, 50.000 en 25.000 euro.

Lees het juryverslag van de voorzitter.

Groen Lint Oostende

De rand van Oostende was de afgelopen decennia geëvolueerd tot een onduidelijke rafelrand. De voorbije drie jaar startte de stad met de aanleg van een vlotte verbinding tussen de verschillende groenzones aan de rand van de stad. Met het zogenaamde 'Groen Lint' schenkt Oostende zichzelf een grote tuin van honderden hectares, bestaande uit vijftien verschillende zones, elk met een eigen karakter en invalshoek.

Het project moet een innovatief en duurzaam programma worden dat inspeelt op de 2020-doelstellingen en de klimaatbestrijding. Binnen het project worden zowel aspecten op korte termijn gerealiseerd als op lange termijn (perspectief tot 2060).

De jury roemt het Groen Lint als een zeer innovatief project dat berust op sterk onderbouwde theoretische fundamenten en een grensoverschrijdende samenwerking. Bij de realisatie van het Groen Lint werden niet alleen alle stadsdiensten betrokken, maar werd ook over de gemeentegrenzen en landsgrenzen heen samengewerkt. De voorbeeldfunctie van het projectfunctie van het project blijkt ook uit het aangrijpen van een korte termijnopportuniteit om een strategie op lange termijn te ontwikkelen, en deze stapsgewijze te implementeren. Het project Groen Lint getuigt van een gedurfde politieke keuze en een verfrissende aanpak.

>> Naar de website.
>> Lees meer op de smart cities inspiratieblog.

Groen Neerland Antwerpen

Groen Neerland is een 'parklandschap' in Wilrijk dat bestaat uit 2 ha woningen, 9 ha natuurreservaat en 23 ha park. Het Neerlandpark is een bespeelbaar ecologisch en intergenerationeel park. Er zijn verblijfsplekken, wandelcircuits, een natuurreservaat, een boomgaard, barbecueplekken, een hondenloopweide, ecologische volkstuinen, een educatieve ruimte en drie grote speelvalleien …

De jury over Groen Neerland: 'Het project werd vorm gegeven vanuit een duidelijke en radicale keuze om als woongebied bestemd gebied bewust niet in te vullen, en natuur in een stedelijke context een plaats te geven, niet enkel als iets om naar te kijken, maar wel om te beleven. Met deze bewuste keuze voor open ruimte en natuur, geeft het project ademruimte aan het gebied er rond en versterkt het dit gebied. Groen Neerland toont aan dat stadsontwikkeling niet altijd moet gaan over het bebouwen van de ruimte; dat stad en natuur geen tegengestelden hoeven te zijn'.

Tok Toc Knock Festival, KVS - Vlaamse Gemeenschapscommissie

In 2012-2013 trok KVS, het Brusselse stadstheater, één seizoen lang door Brussel. Tok Toc Knock klopte aan bij de bewoners van drie verschillende wijken, en nodigde hen uit voor een gesprek, om eventueel samen iets te maken, en natuurlijk als toeschouwer. KVS maakte theater en aanverwante kunst in, met en voor de betrokken wijken, maar evengoed voor een vertrouwd theaterpubliek, dat zee uitnodigden de gekozen stukjes Brussel beter te leren kennen.

De jury ziet Toc Toc Noc als een statement. 'Het project gaat uit van een inspirerende visie op cultuurbeleving en stedelijkheid en trekt hierbij resoluut de kaart om voorbij de institutionele begrenzingen te werken. Er werd een radicale keuze gemaakt om ter plekke te werken, vanuit het besef van een plek niet alleen ruimte, maar ook tijd betekent. Het is een moedige keuze van KVS om kunstenaars hun werk te laten ontwikkelen in de maatschappelijke realiteit en aldus het publiek de weg te leren vinden van de schouwburg naar ook de stad en het stedelijk samenleven'.

>> Naar de website.

Shortlist 2013

Naast de drie winnaars, werden de volgende kandidaten geselecteerd door de stedenjury en voorgedragen aan de deskundige jury:

Brugge: website stad Brugge

De stad Brugge stelde zichzelf tot doel om de digitale dienstverlening aan de burger verder uit te bouwen en te maximaliseren. In dat licht werd de bestaande website grondig aangepakt. In plaats van een simpele update koos de stad er voor om de website uit te bouwen tot een vernieuwend en vooruitstrevend voorbeeld van digitale dienstverlening naar de burger door:

  • het gevoelig uit te breiden van de digitale dienstverlening, als verlengstuk van de loketten, en het verhogen van de afname van die digitale producten.
  • de betrokkenheid van de burger te verhogen door interactieve componenten en sociale media
  • transparantie te bieden op gebied van informatie en communicatie naar de burger
  • de koppeling te leggen met diverse authentieke databronnen.

Gent: Heraanleg Emile Braunplein

Met de heraanleg van de centrumpleinen wilde de Stad Gent het samen functioneren van monumentale, toeristische, economische en mobiliteitsaspecten in de omgeving van de drie torens tussen de Leie en de Nederschelde optimaliseren.

Het Emile Braunplein is getransformeerd van een kale doorgangsplek naar een attractieve en dynamische plek midden in het centrum van de stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen luieren in het parkje en kunnen deelnemen aan evenementen onder de stadshal.
De heraanleg van het Emile Braunplein omvat de heraanleg van het Emile Braunplein en omliggende pleinen, de aanleg van een stadsparkje, de bouw van een stadshal, een grand café, een fietspunt, artiestenloges en publiek sanitair.

Leuven: Leuven Klimaatneutraal

In mei 2011 ondertekende de stad Leuven het burgemeestersconvenant, en sprak het stadsbestuur het engagement uit om klimaatneutraal te worden tegen 2030. Als compacte provinciestad met een geëngageerde bevolking, een ambitieus bestuur, een bruisend klimaatforum, tal van vooruitstrevende ondernemers en een toonaangevende universiteit, heeft de stad Leuven alle troeven in handen om een klimaat- en duurzaamheidskoploper in Europa te worden.

Met het ruime project 'Leuven Klimaatneutraal' slaan de stad, kennisinstellingen, bedrijven en middenveld de handen in elkaar. De beoogde effecten van de eerste fase van Leuven Klimaatneutraal zijn: maximaal Leuvense partners mobiliseren en hen stimuleren om klimaatactieplannen op te maken en uit te voeren, aanwezige expertise maximaal te verzamelen ter verbetering van de kwaliteit van de plannen van aanpak, een breed draagvlak te creëren voor de duurzame ontwikkeling van de stad. Het mobiliseren van de Leuvense partners leidt tot het ontstaan van volledig nieuwe organisatiemodellen waarbij het management van het transitieproces naar klimaatneutraliteit niet vanuit de overheid wordt gestuurd, maar vanuit een samenwerkingsmodel waarin verschillende types maatschappelijke partners, tot zelfs individuele burgers toe, deelnemen aan de besluitvorming.

Mechelen: Vlieten, wandelen over water

Mechelen wil het water terug zichtbaar en beleefbaar maken in de stad. Water brengt leven in de stad. Dit principe staat centraal in het vlietenproject van Mechelen. De Dijle had oorspronkelijk verschillende armen en bijrivieren die door verzanding verdwenen of versmalden tot kleine vlieten. Hierlangs werden straten aangelegd en huizen gebouwd. De meeste vlieten werden gedempt of overwelfd.

Het zichtbaar en beleefbaar maken van het water speelt mee in de metamorfose van het openbaar domein van de binnenstad. In verschillende fases werden delen van de stad heraangelegd. Deze heraanleg gebeurt steeds in dezelfde stijl, waardoor de delen naadloos op elkaar aansluiten. Door de aanbreng van enkele moderne elementen, passend in het historisch geheel, verkrijgt Mechelen een dynamische, hedendaagse, verfrissende uitstraling.

Dit project verhoogt de leefbaarheid van de stad. De stedelijke ruimte wordt beter gebruikt, de woonomgeving wordt opgewaardeerd. Het leefmilieu verbetert: meer groen en water, gerenoveerde gebouwen en een mooie aanleg van het openbaar domein zorgen voor een aangenamere en gezondere leefomgeving.

De plaatselijke economie wordt gestimuleerd: historische gebouwen krijgen een economische invulling en de aanleg van kwalitatief openbaar domein spoort eigenaars aan om zelf panden te renoveren.