Subsidies stadsvernieuwing voor Aalst, Eeklo en Leuven

  • 29 november 2016

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans kende de steden Aalst, Eeklo en Leuven een projectsubsidie stadsvernieuwing toe. Projectsubsidies worden op basis van duidelijke kwaliteitscriteria toegekend voor de concrete realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. Deze projecten werken aan de stedelijke ontwikkeling, en koppelen een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke bebouwde ruimte aan initiatieven van samenlevingsopbouw via coproductie.

Aalst, project Immerzeel+ krijgt een subsidie van 4.865.000 euro

Immerzeel+ is een greenfield ontwikkeling in de zuidoostrand van Aalst. Op een totaal van 59ha biedt dit project ruimte voor 800 nieuwe woningen. Het project verzet de bakens op het vlak van duurzame stadsontwikkeling en probeert een alternatief te bieden voor de typische Vlaamse verkaveling. Het project voorziet in de ontwikkeling van woonplaten rondom een grote parkachtige ruimte. Via deze openruimtestructuur wordt dit stadsproject verankerd in een ruimer regionaal-stedelijke structuur. Het park is de drager van een nieuwe functionele fietsas en vormt tevens een belangrijke structuur in de waterhuishouding van het gebied. Door de aanleg van een vierde generatie warmtenet en doorgedreven energie-efficiëntie van de gebouwen is het potentieel aanwezig om duurzame energie te voorzien voor omliggende wijken. Voor de woningen staat het levensloopbestendige wonen als model. Hierbij wordt samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Vernieuwend is de oprichting van een bewonersbedrijf waarin beheersvraagstukken in een participatief proces met de bewoners zullen worden ontwikkeld en georganiseerd. Op het vlak van wonen mikt het project op de integratie van diverse nieuwe woonvormen in de wijk. Bijzonder vernieuwend is het idee om een nieuwbouw met betaalbare huurwoningen te realiseren via een lokaal beleggingsfonds voor vastgoed.

 

Eeklo – Hartwijk krijgt een subsidie van 2.500.000 euro

Door de verhuizing van het ziekenhuis AZ Alma komt de stad Eeklo in 2017 in het bezit van het projectgebied ‘De Hartwijk’, een site van ongeveer 4 ha, strategisch gelegen tussen het stadscentrum en de open ruimte van de Lange Moeie.

Het stadsbestuur wenst de Hartwijk te ontwikkelen tot een CO2-neutrale en autoluwe wijk voor een gemengd publiek (verschillende en vernieuwende woonvormen voor jonge gezinnen, 50-plussers en kinderen met een beperking, bv. cohousing, meegroeiwoningen, inclusief wonen) en met diverse functies (dienstverlening, kleinhandel, collectieve stadstuinen, zorgwonen, kinderopvang). Tevens zal de wijk groen- en waterstructuren voltooien in relatie tot het omliggende gebied, fiets- en wandelstructuren doorzetten en erfgoed herbestemmen.

Beeldbepalend wordt het Oeverpark, een collectieve centrale ruimte waar water, infrastructuur voor de zachte weggebruikers en groenaanleg samenkomen. Het project zet een waardevolle stap naar een meer geïntegreerde woonwijk, waar jonge startersgezinnen, senioren en zorgbehoevenden hun gading kunnen vinden. Het integreren van verschillende woonvormen (in het bijzonder met zorgvoorzieningen en zorgwonen), het vermengen van wonen met andere functies, het ruimtelijk integreren van publieke en private ruimte en de collectieve warmtevoorziening maken dit project tot een voorbeeld voor Vlaanderen. Opnieuw toont Eeklo dat het als kleine stad een voortrekker kan zijn inzake stadsvernieuwing.

 

Leuven, Vaartopia krijgt een subsidie van 3.340.000 euro

De afgelopen jaren kreeg de fysieke ruimte in de Vaartkom een grote ‘boost’: projectontwikkelaars vulden een groot deel van de ontwikkelingsbehoeften aan ruimte voor woningen, kantoren en grootschalige handel in. De sociaal-economische vernieuwing bleef echter achter. Het project Vaartopia wil daar een antwoord op bieden door het strategisch inzetten van verschillende tools voor twaalf deelprojecten, geïntegreerd in een overkoepelend verhaal. Vaartopia is erop gericht om de Vaartkom uit te bouwen tot een culturele en creatieve hub met internationale uitstraling , en moet de stedelijke beleving, dynamiek en sociale cohesie in de Vaartkom naar een hoger niveau tillen door meer ruimte en een meer diverse mix van culturele, creatief-economische en sociale functies te voorzien. Vaartopia gaat concreet over de herbestemming van de Brouwerij De Dijle – Stokerij, de herontwikkeling van de site van de brandweerkazerne, het tijdelijk gebruik van de silo’s als ruimte voor publieke evenementen (concerten, markten… ) en als ontmoetingsplaats op het niveau van stad en regio, over het tijdelijk gebruik en herbestemming van de Molens van Orshoven met ruimte voor socio-culturele verenigingen, opdat het een broedplaats wordt met focus op het socio-culturele met lokale verankering en aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen en de aanleg van het park Tweewaters als schakelruimte tussen Vaartkom en Sint-Maartensdal.