Slim in de Stad-prijs 2017

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans reikte op  5 maart 2018 de derde Slim in de Stad-prijs uit. Ze bekroonde de steden Mechelen en Kortrijk als winnaars.

Presentatie keynotespreker Mika Rantakokko : Oulu, Smart City of collaboration?

Stad Mechelen en stad Kortrijk winnaars Slim in de Stad-prijs 2017

Stad Mechelen – Nachtraven /Veilig nachtleven: goed geweten!

Thema: veiligheid - uitgaan / participatie – datagebruik

Presentatie : Nachtraven /Veilig nachtleven: goed geweten!

De stad Mechelen zet in op een veilig uitgaansleven. Het concept zoekt naar de meest wenselijke technologieën - gedragen door de jongeren zelf - om de werkelijke oorzaken en omstandigheden van het onveiligheidsgevoel in kaart te brengen en op te lossen. Mechelen combineert sensoren met sociale netwerken. De jongeren bepalen mee hoe de stad data moet capteren en analyseren (citizen science). Het concept moet resulteren in nieuwe technologische toepassingen die verder gaan dan het controleren via beveiligingscamera’s of toegangsregistratie.

Stad Kortrijk – Smart city tool box 

Thema: algemene dienstverlening

Presentatie  Smart city tool box 

De stad Kortrijk wil zich focussen op data-driven bestuur met nadruk op data-captatie, data-analyse, data-veiligheid en data-deling, slimme camera’s en informatieschermen. De smart city tool box wordt opengesteld naar anderen besturen op hoger niveau via afzonderlijke raamoverkomsten.  Via een gedeeld platform kunnen geïnteresseerden besturen helpen diverse bestekken vorm te geven zodat de inhoud het dichtst aansluit bij de noden van iedereen.  Door het gebruik van slimme toepassingen en verschillende databronnen kan de stad evolueren tot een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu.  Het kernversterkend beleid kan verder uitbouwen met veel aandacht voor duurzaamheid en slimme toepassingen. 

Overige concepten

Stad Antwerpen – Smart zone

Thema: participatie

Smart Zone is de uitrol van de convenant tussen de stad Antwerpen en iMec’s City of Things waarbij de proeftuin zo tastbaar mogelijk wil zijn en de verschillende projecten zo optimaal mogelijk moet combineren. Zes projecten binnen de wijk Sint-Andries worden opgezet samen in overleg met de lokale bewoners waarbij de stad en iMec de proeftuinen opzet en faciliteert. De experimenten bevinden zich binnen de strategische prioriteiten waarbij het verbeteren van de levenskwaliteit centraal staat.

Smart Zone heeft drie doelstelling: demonstreren, testen en inspireren. Een open platform wordt opgezet waar overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgers elkaar ontmoeten om te co-creëren en te innoveren met Smart City toepassingen. Met deze uitrol ervaart de stad de drempels die opduiken bij het in praktijk brengen van Smart City oplossingen. Deze kennis wordt opengesteld naar alle gemeenten en steden via Smart Flanders.

Stad Brugge – Mobiliteitsplan

Thema: mobiliteit - parkeerbeleid

Een krachtlijn van het mobiliteitsplan is het parkeerbeleid.  Het grootste probleem voor bewoners is het tekort aan bovengrondse parkings die worden gebruikt door te veel bezoekers, werknemers en toeristen die de parkeerplaatsen heel de dag innemen.  Door de introductie van technologie kon betere controle worden uitgevoerd en gegevens verzameld waardoor momenteel een betere betalingsbereidheid aanwezig is.  Nu wordt de technologie enkel ingezet voor controles op parkeren.  De gegevens kunnen in de toekomst worden gebruikt voor overzicht te behouden op de parkeerdruk in de gecontroleerde straten.  Daarnaast is een voorspelling van het aantal bezette parkeerplaatsen mogelijk.  Dit kan leiden tot een onderbouwd en efficiënt nemen van bestuursbeslissingen en het gebruik van pleinen en ruimtes.  Het doel is om tarieven en reglementering beter af te stemmen op het gedrag van autobestuurders en een betere inschatting van noden van de straten en wijken te maken op basis van de aard van parkeren.

Brussel/Vlaamse Gemeenschapscommissie - Breed Leren

Thema: vrije tijd – onderwijs

De VGC wil inzetten op de ontwikkeling van een brede waaier aan competenties voor kinderen in verschillende contexten (de school, thuis en de omgeving). Het breed leren is als een actief, betekenisvol en sociaal proces met doelgerichte verbindingen tussen het binnenschoolse en buitenschoolse. Breed leren heeft oog voor zowel de mogelijkheden als de uitdagingen die diversiteit met zich meebrengt. Om maximaal in te zetten op ontwikkelingskansen in een snel veranderende grootstedelijke context ontwikkelt de VGC en het Onderwijscentrum Brussel een digitaal omgevingsboek om de relatie tussen de school en haar omgeving te versterken en breed leren te ondersteunen.  Met dit instrument wordt samenwerken, expertise delen en leren van mekaar gestimuleerd, in scholen en samen met partners. Het omgevingsboek bouwt een community van leerkrachten en partners in de leefomgeving van kinderen en jongeren uit. De samenwerking tussen scholen en partners uit verschillende sectoren worden hierdoor krachtiger en duurzamer.

Stad Genk -ALternatief mobiliteitsbudget voor LOkale HAndel

Thema: parkeerbeleid

De stad zoekt naar een balans tussen de stadsklant, het handelsapparaat en bewoners inzake “gratis” parkeerruimte.  De vraag naar “gratis” is niet compatibel met leefbaarheid en duurzaamheid en het geeft geen enkele vorm van controle over het gebruik van parkeerplaatsen.  De ambitie is dat het handelsapparaat zelf meer controle heeft over tarifering en het herbesteden van de opbrengst van het maaiveldparkeren binnen de duurzame mobiliteit.  De rotatie van parkeerplekken en het gebruik van alternatieve vervoersmodi moet verhoogd worden.  Dit is mogelijk door een digitaal beloningssysteem: wie klanten aantrekt die geen nood hebben aan parkeerplaatsen krijgt een mobiliteitsbudget om aan klanten uit te delen.  Dat kan gebruikt worden voor parkeren, deelfietsen of toegang tot deelwagens.   De verzamelde data kan worden gebruikt voor parkeerbezetting in real-time aan te geven.  Dit systeem kan de discussie over het opleggen van parkeertarieven tussen stadsadministratie en het handelsapparaat doen wegvallen en de parkeerhandhaving kan worden vereenvoudigd. 

Parkeerplek beveiligen met ANPR camera’s die nummerplaten registreren. Half uur gratis en vervolgens retributie. Er bestaat mogelijkheid door verlening van 2x 15 min door scan van qr code bij handelaar.

Stad Gent- 3D City Games

Thema: participatie

De stad zet met 3D City Games in op het valoriseren en het bijhouden van stadsverhalen over het verleden, heden en toekomst met behulp van nieuwe technologieën.  Het doel is om te reflecteren over de inhoud, de vorm, het gevoel, de beleving van deze verhalen en over de kennis van en over de stad.  Virtual Reality en Hugmented Reality zijn hierin tools om stedelijke interactieve communicatie over al deze verhalen te optimaliseren.  Met de inzet van 3D-game engines voor de verzameling en vertaling van verhalen en ideeën door elke burger, onderzoek, ambtenaar, beleid en economie, kan deze data een voedingsbodem zijn voor een co-creatief proces.  Alle actoren vertellen een eigen verhaal dat online en interactief te raadplegen is in 3D.  Fantasie en wetenschap kruisen mekaar.  Op die manier worden de burgers slimmer door hun eigen stad beter te kennen.  Met deze verhalen kan de levenskwaliteit van de stad worden verbeterd.

Stad Hasselt- Slimme camera’s  (Smart data gekoppeld aan de reeds geïnstalleerde veiligheidscamera’s)

Thema: veiligheid

De stad zet verder in op smart city technologiën waarbij wordt ingegrepen op veiligheid via real-time en locatiedata.  Als volgende stap wil de stad inzetten op reductie van criminaliteit en het verhogen van het veiligheidsgevoel door het introduceren van slimme toepassingen op het cameranetwerk en de bijhorende slimme datasturing.  Samen met een lora-netwerk en gerichte monitoring, efficiënt beheer en uitwisseling van data tussen relevante veiligheids- en welzijnsactoren kan veiligheid op een stadsbreed, integrale en geïntegreerde manier worden aangepakt.  De inzet van de slimme camera kan de criminaliteitsfenomenen rechtstreeks beïnvloeden door de pakkans en mogelijkheid om daders te identificeren te vergroten. 

Stad Roeselare – Bouwen aan een slimme energieregio van morgen

Thema: stadslandbouw

De stad Roeselare wil meer aandacht schenken aan stadstuinbouw op bedrijventerreinen, waar er gebruik wordt gemaakt van de daken om aan stadstuinbouw te doen. Om dit uit te voeren is een continue monitoring van het geheel belangrijk. Hiervoor wil de stad Roeselare data verzamelen om de geschiktheid van bedrijventerreinen in kaart te brengen. Deze ‘levende’ map of databank moet helpen bij het bepalen waar de mogelijkheid tot stadstuinbouw het best is. De stad Roeselare geeft aan dat dit een verdere stap kan betekenen voor het clusteren van functionaliteiten. De samenwerking tussen verschillende stakeholders (o.a. Inagro, Hogeschool Vives, WVI, Huis van de Voeding, etc…) bij de uitwerking moet de kans op slagen verhogen.

Stad Sint-Niklaas – Wijk in de kijker

Thema: participatie

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil met het ‘wijk in de kijker’ concept de structurele vorm van participatie op wijkniveau uitwerken, om zo de bewoners actiever te betrekken bij haar beleid. Het is de bedoeling om via overleg tussen bewoners en het lokaal bestuur een 10-puntenplan op te stellen voor elke wijk. Het overleg gebeurt enerzijds via wijkvergaderingen en anderzijds via een digitaal wijkplatform van CitizenLab. Zo bestaat er de mogelijkheid om tijdens de vergaderingen, maar ook online, voorstellen te doen. Vervolgens komen alle voorstellen op een online platform terecht. Waarna er bij volgende vergaderingen ter plekke of online gestemd kan worden. Tevens wil de stad het gebruik van sociale netwerksites op buurtniveau (Hoplr) uitbreiden om beter in contact te komen met de bewoners. De stad bekijkt ook de mogelijkheid om een gebruik te maken van een digitale, interactieve infokiosk.

Stad Turnhout - Van ’t een naar ’t ander

Thema: algemene hulp- en dienstverlening

De stad en het OCMW Turnhout wil de hulpverlening en dienstverlening binnen de stad verbeteren. Ze merken op dat de weg naar deze verlening niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Hiervoor willen ze ‘outreachende’ brugfiguren gebruiken om te helpen bij de weg naar hulp- of dienstverlening. Binnen het OCMW worden deze personen omschreven als ‘kinderadviseurs’. Bij het uitwerken van deze ‘kinderadviseurs’ werd een methodiek uitgewerkt om mensen laagdrempelig te informeren over het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening. De uitwerking gebeurde via infosessies naar een interactief spel en een bijhorende app, wat een uitgebreide sociale kaart bevat. Men keek eerst naar jonge (kwetsbare) ouders bij het uitwerken van de methodiek, maar dit kan verder uitgebreid worden. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen te informeren wat er allemaal beschikbaar is en hoe men dit kan bereiken binnen de zorg- en dienstsector.

Dienst- en hulpverlening vindt niet altijd de weg naar de (meest) hulpbehoevende. Dit concept wil die toegang verbeteren.

Stedennetwerk (Turnhout – Genk – Hasselt – Mechelen – Brasschaat) - Digitaal sociaal dossier

Thema: algemene dienstverlening

Het Stedennetwerk wil verder inzetten in de visie rond het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Zo moet de maatschappelijk werker zich als ‘welzijnsranger’ door het werkveld kunnen begeven. Belangrijk hierbij is dat de maatschappelijk werker altijd de nodige documenten kan raadplegen. Het Stedennetwerk wilt hiervoor een digitaal sociaal dossier (DSD) ontwikkelen. In het DSD moet zowel de hoofdgegevens als de gebeurtenissen in het dossier bevatten. Tevens moeten ook alle inkomende en uitgaande documenten en belangrijke mails bewaard worden in het DSD. Door in te zetten in het DSD, kan men de papieren dossiers verder afbouwen. De communicatie tussen de toepassing die het dossier beheert (Neptunus) en het DSD gebeurt via een samenwerkingsportaal (Sharepoint en Ometa).