Projectsubsidies stadsvernieuwing voor Antwerpen, Gent, Vilvoorde en Turnhout

 • 12 december 2014

Op voorstel van Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans, hechtte de Vlaamse regering vandaag haar goedkeuring aan de toekenning van 4 projectsubsidies voor een bedrag van  ruim 12,2 miljoen euro. De subsidies gaan naar de steden Antwerpen, Gent, Turnhout en Vilvoorde.

De geselecteerde projecten zijn:

 • Gent, Wintercircus (3.223.380 euro)
 • Antwerpen, Nieuw Zuid – Smart City District (3.223.380 euro)
 • Vilvoorde, Broek, motor voor samenlevingsopbouw in Watersite (3.223.380 euro)
 • Turnhout, Slim Turnhout (projectsubsidie van 2.558.860 euro)

Gent - Wintercircus

De stad Gent wil de verloederde zone rond de Waalse krook en het voormalige wintercircus laten uitgroeien tot een uniek cultureel project rond de bibliotheek van de 21ste eeuw met ruimte voor andere functies als wonen, winkelen, ontspannen, … Bedoeling is het Wintercircus met beperkte ruimtelijke ingrepen in te richten als een publieke passage, met een centraal overdekt forum, waarin de marge een heel divers programma van audiovisueel erfgoed, luisterpunt-bibliotheek, fuifzaal, horeca tot een bedrijvencentrum voor multimedia wordt ondergebracht. Op die manier voegt de herbestemming van dit stukje erfgoed nog een groter publieksbereik toe en verbindt de nieuwe bibliotheek als plaats voor levenslang leren met werken, creatieve en innovatieve bedrijvigheid en nieuwe media.

Antwerpen - Nieuw Zuid – Smart City District

Nieuw Zuid AntwerpenNieuw Zuid is een plek die er sinds het verdwijnen van de overslagactiviteiten van de haven in de jaren ’60 grotendeels verlaten bij ligt. De eigenaar, de private ontwikkelaar Triple Living, wil samen met de stad Antwerpen een project uitwerken waarbij resoluut de kaart van duurzaamheid wordt getrokken. Nieuw Zuid zal een gemengde wijk worden met ongeveer 2.000 woningen, lokale en bovenlokale voorzieningen, kantoren, buurtondersteunende commerciële functies, een park van ongeveer 15ha, wijkgroen, enz. De sociale huisvesting wordt verspreid ingeplant, voetgangers en fietsers krijgen een prominente plaats, met aandacht voor waterhuishouding en groenvoorzieningen.

De stad Antwerpen ziet Nieuw Zuid als een zeer belangrijk project voor de realisatie van haar doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.  Nieuw Zuid streeft een hoog ambitieniveau na op vlak van energie en milieu, met naast CO2 neutraliteit en vrijwel passieve gebouwen en warmtenet zal worden aangelegd. De concrete uitwerking van de CO2-neutraliteit zal met de projectsubsidie een extra duw in de rug krijgen om de ambities versneld waar te maken: toepassing van een zeer energiezuinige bouwstandaard, de inzet van slimme ICT-oplossingen (home intelligence), hemelwaterneutraliteit, clusterparkeren, wadi’s, duurzame elektriciteitsproductie, duurzame warmte via het warmtenet en bewoners aanzetten tot duurzaam gedrag.

Vilvoorde - Broek, motor voor samenlevingsopbouw in Watersite

Broek ligt geprangd tussen de twee grote stadsvernieuwingsprojecten Kanaalpark en 4 Fonteinen (De Molens). Het is een stadsgebied met een uitgesproken gemengd karakter, met naast voornamelijk oude arbeiderswoningen, voormalige economische activiteiten en nieuwe economische dynamiek die door elkaar heen lopen. De wijk vormt vandaag een aantrekkingspool voor sociaal zwakkere groepen uit Brussel en veranderde op korte tijd in en sterk multi-etnische wijk.

Met het project Broek mikt de stad op de ontwikkeling van een stedelijke, gemengde wijk met toegankelijke, grondgebonden gezinswoningen die de wat eenzijdige ontwikkeling in de andere stadsvernieuwingsprojecten compenseert. Hierdoor zal de wijk tegelijkertijd de eigen identiteit versterken én bijdragen tot de coherentie van het gehele Watersiteproject. De bestaande bedrijvigheid (bv. Woestijnvis) wordt bestendigd en verder ontwikkeld. Voor de meer storende bedrijvigheid wordt elders in het reconversiegebied een locatie gezocht. Het plan gaat uit van eerder kleinschalige ingrepen die passen binnen het bestaande weefsel zonder tabula rasa.

De stad wenst dit project in co-productie te realiseren, waarbij ze inzet op samenlevingsopbouw, tijdelijk anders bestemmen en bouwblokrenovatie. Hiermee tracht men de sociale cohesie tussen de verschillende bewoners en gebruikers inde wijk te verhogen. Bouwblokrenovatie zal gecombineerd worden met sociale tewerkstelling.

Turnhout - Slim Turnhout

Slim Turnhout is de herontwikkeling van de voormalige industriële bedrijven Foresco en Atelfond, centraal gelegen aan de westzijde van de spoorlijn en het station. De stad Turnhout beoogt er de ontwikkeling van een duurzaam multifunctioneel project met ruimte voor 600 nieuwe woongelegenheden, een residentiële zorgomgeving, ongeveer 25.000m² kantooroppervlakte en publieke functies. Het parkeren gebeurt voornamelijk ondergronds, waardoor grote aandacht kan gaan naar de publieke ruimte. Op het vlak van duurzaamheid wordt vooral ingezet op de implementatie van warmtenetten op de site als op het bouwen van compactere woningen waardoor meer ruimte vrijkomt voor publieke, vrijetijds- en groene ruimte. In afwachting van de volledige realisatie worden delen van de terreinen in gebruik gegeven aan de buurt. Deze tijdelijke invulling moet de brug vormen tussen de omliggende woonwijken en als katalysator werken voor de verhoging van de buurtbetrokkenheid en de creatie van een toekomstig veerkrachtig sociaal weefsel.

Slim Turnhout wordt ingezet als experimenteerruimte om een antwoord te bieden op de veranderende zorgmaatschappij, en streeft om als eerste in Vlaanderen via sociale innovatie te komen tot een zorgzame woonomgeving voor de bewoners. Het door VITO en de hogeschool Thomas More Kempen ontwikkelde concept moet het principe van een zorgzame buurt in de praktijk omzetten, waarbij bewoners sterk worden aangemoedigd om zoveel mogelijk activiteiten collectief te doen, inbegrepen zorg voor elkaar en voor de buurt.

Over de projectsubsidies

De steden die een projectsubsidie stadsvernieuwing ontvangen kunnen die benutten voor de concrete realisatie van het project. De projecten die de Vlaams minister van Stedenbeleid voordraagt aan de Vlaamse Regering werden beoordeeld door de jury Stadsvernieuwing.

Subsidies voor 6 conceptsubsidies

Op 24 oktober kende minister Homans ook al voor 360.000 conceptsubsidies toe voor de volgende stadsvernieuwingsprojecten:

 • Aalst, Sociaal Incubatiecentrum
 • Antwerpen, Spoor Oost – ‘Event-park-ing’
 • Genk, Multiproductief netwerk kolenspoor
 • Gent, Muide – Meulestede
 • Lokeren, Stationsomgeving en Park ter Beuken
 • Oostende, Verlaning A-10.

De conceptsubsidies worden gebruikt  voor deskundige begeleiding bij het ontwerp  van een stadsvernieuwingsproject.

Meer info: