Projectsubsidie 2021

  • 22 december 2021

Binnen de oproep 2021 naar stadsvernieuwing zijn 8 dossiers ingediend voor  projectsubsidie. Vlaams minister Somers beschikt voor de projectsubsidies over 7.480.775 euro voor de oproep 2020.  2 projecten ontvangen een projectsubsidie: Muide Meulestede Morgen (stad Gent) en  Nekker Nova – Een hart voor Nekkerspoel (stad Mechelen)

Gent - Muide Meulestede Morgen (MMM)

De wijk Muide-Meulestede gelegen in het noorden van de stad Gent kent een diverse en evenwichtige bevolkingssamenstelling. Deze wijk ervaart de laatste jaren een zekere ‘onrust’ omwille van ontwikkelingen  in de buurt en omliggende stadsdelen. Om hieraan tegemoet te komen was er in 2016 reeds een conceptstudie om het karakter van de wijk te behouden en te versterken.

Deze conceptstudie toonde hoe coöperatieve stadsvernieuwing tot stand kan komen. Ze benadrukte het belang van een procesmatige aanpak. Het ATELIER werkte een manier uit om de trekkende rol van bewoners in hun stadsvernieuwingsproject vorm te geven. Het ATELIER groeide met elke bijeenkomst in zijn rol. Hierdoor is Muide Meulestede Morgen een uniek co-creatief stadsvernieuwingsproject.

De conceptstudie bracht heel veel inzichten en vooruitzichten, maar heeft nood aan een versnelling. Waarin de voornaamste vraag aanwezig blijft: Hoe kan Muide-Meulestede zijn unieke en bijzondere karakter behouden, of zelfs verder versterken? Kunnen deze veranderingen worden benut om de sociale en economische rol, die Muide-Meulestede opneemt in de Stad Gent, te herbekijken en opnieuw scherp te stellen?

De stad Gent wil een versnelling bewerkstelligen met het inzetten op de solidaire, de productieve, de aaneengesloten en de duurzame wijk.  Dit alles wordt in dit project omgezet in vijf onderdelen:: (1) wonen, (2) als werkgever, (3) infrastructuur als motor van stadsontwikkeling, (4) groene binnentuin en (5)  de toekomstbestendige wijk

Vernieuwend zijn het woonbeleid op wijkniveau, nabijheid van wonen en werken, de groene binnentuin, proefproject Gent Klimaatneutraal en de bijzondere co-creatie met buurtbewoners.

De jury vindt dat het project Muide Meulestede Morgen een grote maturiteit kent en de vrucht is van een volgehouden proces dat in nauw overleg met wijkactoren werd afgelegd en vandaag neerslaat in een gelaagd stadsproject. Het brede thematische bereik van de integrale aanpak, de sterke diversiteit van betrokken actoren (van burgers tot grote ondernemingen), een uitgekiende programmatische governance, en duidelijke duurzaamheidsambities, en dat in sterke verbinding met het stedelijk beleid, doen dit project naadloos passen in de stadsvernieuwingstraditie van werken met transversaliteit en complexiteit.

Mechelen  -Nekker Nova – Een hart voor Nekkerspoel

Nekker Nova focust op de driehoek  van de stationsomgeving Nekkerspoel en de verbinding met andere stadsdelen. Binnen deze driehoek ervaart Mechelen ruimtelijke versnippering en een imagoprobleem. De wijk herbergt bewonersgroepen uit diverse culturen en generaties. Er zijn echter geen gemeenplaatsen waar deze diversiteit zich op een spontane manier mengt tot een wijkidentiteit. Uit het participatieproject ‘Samen voor Nekkerspoel’ (2015) vloeiden nieuwe impulsen voort, zoals het Kalverenpark. Het drukke gebruik ervan geeft aan dat de bewoners snakken naar meer van deze plekken. Het project bouwt voor op de conceptsubsidie 2016 met het masterplan van multiple – 2018 als resultaat.

Op basis van het masterplan wil de stad Mechelen de wijk Nekkerspoel een eigen gezicht én een hart geven. Dit wil de stad Mechelen doen door:

•  de transformatie van het stationsgebouw door te trekken naar de stationsomgeving: het Ontvoeringsplein, de bruggen, de tunnel en de fietsautostrade;

•  de herbestemming van het Novagebouw. Het Novagebouw is eigendom van de stad waardoor een duidelijke regierol kan opgenomen worden via een verkoop onder voorwaarden;

•  een kwalitatieve omgevingsaanleg: het van een connecterend plein. Zo worden er stapstenen gecreëerd doorheen de wijk waar ruimte is voor ontmoeting en beleving;

•  een aangename toegangspoort naar de stad: een autoluw Ontvoeringsplein en een brede beleefbrug:

•  nieuwe verbindende ontmoetingsruimtes;

•  de nieuwe fiets- en voetgangersbrug naar de achterliggende recreatiezone en twee bijkomende stadstuinen;

•  participatieve projectwerkingen: bouwblokrenovatie, de Manestarters en het Overkophuis.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

•  milderen van fysieke barrières en inzetten op zachte verbindingen ;

•  meer publieke (groene) ruimte (die uitnodigt tot ontmoeting met oog voor jongeren), - mobiliteitsingrepen (van verkeersruimte naar verblijfsruimte);

•  kwalitatievere woningen (via collectieve bouwblokrennovatie en individuele ondersteuning);

•  toevoegen van gemeenschapsversterkende functies en werkingen (kinderopvang, Overkop, buurtwerking);

•  economische impulsen (Manestarters, ontwikkeling Novagebouw);

•  kunst als identiteitsversterkend middel voor de wijk.

Nekker Nova beoogt een vernieuwende dynamiek door fysieke barrières in te ruilen voor kwalitatieve verbindingen in en tussen wijk en stadscentrum, opwaardering van de publieke ruimte en vernieuwende woonvormen met gedeeld ruimtegebruik. Nieuwe werkingen in de wijk versterken de sociale cohesie en empoweren jongeren via samenwerkingen met oa. Manestarters en OVERKOPhuis. Kunstintegratie vormt het sluitstuk.