Uitbreiding particuliere autodeelprojecten in de 13 centrumsteden

Autopia vzw ondersteunde 11 centrumsteden in de oprichting van 52 nieuwe autodeelgroepen. Dat gebeurde in opdracht van de Vlaamse ministers van Steden en van Mobiliteit en Openbare Werken.

Sterke uitbreiding van particulier autodelen

Het doel van de opdracht was om het (particulier) autodelen in de centrumsteden sterk uit te breiden. Bij de start van de opdracht werd 40 nieuwe autodeelgroepen als streefcijfer gehanteerd. Uiteindelijk resulteerde de opdracht in 52 nieuwe groepen: 15 in Antwerpen, 11 in Gent, 9 in Leuven, 4 in Mechelen, 4 in Brugge, 3 in Kortrijk, 3 in Sint-Niklaas, 2 in Turnhout en 1 in Roeselare. In Hasselt en Genk werden geen groepen opgestart. Aalst en Oostende namen geen deel aan het onderzoek. In februari waren er in de centrumsteden daarmee 165 particuliere autodeelgroepen.

Particulieren delen hun auto

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.

Particulier autodelen wordt georganiseerd door individuen, gezinnen of organisaties. Daarnaast bestaat ook het (meer bekend) autodelen via autodeelaanbieders zoals Cambio. Het aanbod van autodeelaanbieders biedt de klant grote voordelen op vlak van dienstverlening en gebruiksgemak. Het gebruiksgemak vraagt wel een investering van de autodeelaanbieder en een grotere financiële bijdrage van de klant. Niet elke regio is rendabel voor autodeelaanbieders en niet elke potentiële gebruiker kan de financiële bijdrage betalen. Particulier autodelen kan praktisch overal opgezet worden en kost minder. Op die manier is het particulier autodelen uitgegroeid tot een perfecte aanvulling op het aanbod van autodeelaanbieders.

Maatschappelijke voordelen

Particulier autodelen heeft verschillende maatschappelijke voordelen. Autodelers gebruiken minder de auto en meer de fiets of het openbaar vervoer. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot en een betere gezondheid van de autodelers. Een daling van het aantal auto’s zorgt ook voor de daling van de parkeerdruk en meer openbare ruimte. Particulier autodelen versterkt ook het communitygevoel in de wijk.

Enkele cijfers:

  • Een deelwagen vervangt gemiddeld 6 individuele wagens.
  • Gemiddelde afname van het aantal gereden autokilometers per jaar = 11.000 km per gedeelde wagen.
  • Een gedeelde wagen = daling CO2-uitstoot van 5800 kg per jaar.
  • Sociaal contact belangrijk argument voor 75% van de leden van Autopia.

 

Aanbevelingen uit het onderzoek

Op basis van het verloop van de opdracht, heeft Autopia vzw, de opdrachtnemer, een rapport opgemaakt met o.a. conclusies en aandachtspunten en aanbevelingen aan steden voor het stimuleren van autodelen.

  • De belangrijkste conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen zijn:
  • Autodelen werkt het best in wijken met een hoge parkeerdruk, waar een hoog autobezit is, waar er voldoende aanbod is aan andere vervoersmodi (goed aanbod aan openbaar vervoer, veilige en aangename fietsinfrastructuur, nabijheid bij voorzieningen, …), waar een sterk sociaal weefsel aanwezig is.
  • Communicatie en promotie gebeuren dan ook best op wijkniveau en via sociale netwerken (verenigingen) en sociale media.
  • De meest succesvolle communicatie is echter de mond-tot-mondcommunicatie door inwoners die al effectief aan autodelen doen. Dat maakt dat de opstart van nieuwe groepen snel kan gaan waar er al veel aan autodelen gedaan wordt, maar ook dat het een tijd duurt vooraleer particulier autodelen een succesverhaal wordt.
  • Steden kunnen (particulier) autodelen stimuleren door extra incentives te bieden zoals het aanbieden van gratis parkeerkaarten voor deelauto’s, het betalen van het lidmaatschap van Autopia, het voorzien van vaste standplaatsen voor deelauto’s, korting op het openbaar vervoer, …
  • Samenwerking tussen stadsbestuur en Autopia is belangrijk bij de opstart van particulier autodelen. De stad kan ondersteuning bieden bij de promotie van het aanbod of een campagne, zicht geven op gebieden in de stad die zich (makkelijker) lenen tot de opstart van autodeelgroepen, incentives bieden aan autodelers, …