Oostendse ouders in armoede organiseren kinderopvang

  • 9 december 2014

Op 9 december 2014 start in Oostende het initiatief  ‘d’n Opvang’, een kindercrèche voor en door kansarme ouders, die er tegelijkertijd een opleiding tot kinderverzorger krijgen. Met dit initiatief wil ’t Kapoentje, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, bijdragen tot het wegwerken van het tekort aan opvangplaatsen én jonge ouders empoweren.

 

In Oostende wordt 26,7% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Alleenstaande ouders die zonder werk zitten en naar de VDAB moeten of taalles willen volgen, vinden nu geen opvang voor hun kinderen. Niet alleen omdat er een tekort is aan (flexibele) kinderopvangplaatsen, maar ook omdat de drempel voor hen vaak te hoog is door huishoudelijke regelementen zoals vaste aankomsttijden. Daarom hebben een aantal ouders het plan opgevat om zelf kinderopvang te organiseren.

Opleiding kinderverzorger

De ouders zullen zelf meewerken in de opvang. Zij zullen er voor elkaars kinderen zorgen en hun eigen kinderen kunnen meebrengen. Tegelijkertijd zullen zij opgeleid worden tot kinderverzorgers. ‘Zo raken ze meteen het onterechte stigma kwijt dat ze minder competenties hebben om kinderen op te voeden, laat staan de zorg voor andere kinderen op zich te nemen,’ aldus de initiatiefnemer.

Het Vesalius instituut te Oostende biedt de opleiding kinderzorg aan en wordt door de VDAB hiervoor erkend. De opleider zal de moeders en de vaders de theoretische kaders van het beroep bijbrengen, d’n Opvang zal functioneren als voorwaardige stageplaats. Op het einde van de opleiding behalen de cursisten een volwaardig diploma Kinderverzorger.

De VDAB werkt een juridisch kader uit zodat cursisten, die genieten van een werkloosheidsuitkering, hun statuut kunnen behouden tijdens het opleidingsjaar. Daarnaast helpt de VDAB samen met het Sociaal Huis Oostende voor toeleiding van ouders. Op 17 november 2014 hebben zich ‘spontaan 8 ouders ‘ reeds aangemeld die in Den Opvang willen meewerken.

Flexibele opvang

Vanaf 9 december krijgen 18 kinderen opvang, wanneer dit nodig is. D’n Opvang zal geen afwezigheidsdagen noteren en geen opvangplan opstellen, nochtans één van de voorwaarden om erkend te worden als kinderopvanginitiatief. ‘De ouders, die instappen in het initiatief, weten niet altijd op voorhand wanneer ze langs zullen komen. Daarom vertrekken we niet van structuren en een wetgevend kader, wel van wat de ouders nodig hebben,’ aldus de initiatiefnemer. ‘Een uitstekend en zelfs een beetje een stout plan,’ vond de jury van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, die d’n Opvang onlangs bekroonde met een financiële incentive voor de opstart en de uitbouw van dit initiatief.

Het Opvoedingshuis Oostende

De idee om zelf een kindercrèche op te starten, is gegroeid in het Opvoedingshuis Oostende. Dit initiatief voorziet niet alleen een gevarieerd aanbod aan opvoedingsondersteuning voor iedereen, het functioneert ook als opvoedingswinkel en ontmoetingshuis voor ouders. In dit ontmoetingshuis hebben de ouders elkaar leren kennen. Daar zijn de kiemen gelegd voor dit initiatief.

Het Opvoedingshuis kent, naast d’n Opvang, verschillende deelinitiatieven. ’t Kapoentje, bijvoorbeeld, is gestart in de jaren ’80 als gezinsvervangend tehuis in het kader van bijzondere jeugdzorg. Midden jaren ’90 werd ’t Kapoentje een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) met als opdracht gezinnen vroegtijdig bij te staan bij de opvoeding van de kinderen en op die manier een opname in een tehuis te voorkomen. Het hulpaanbod vanuit ’t Kapoentje bestaat uit meerdere vormen van opvoedingshulp: pedagogische begeleiding aan huis, opvang zowel ambulant als residentieel en trainingsprogramma’s, individueel of in groepsverband.

Deelnemen aan het kleuteronderwijs

Het Verschil, een ander deelinitiatief gefinancierd met Stedenfondsmiddelen, stimuleert alleenstaande ouders om hun kind te laten deelnemen aan het kleuteronderwijs. Sommige alleenstaande ouders houden hun kind immers langer thuis in plaats van hen naar de kleuterschool te sturen. De drempel is voor hen te hoog of ze missen niet graag het gezelschap van hun kleuters.

Deelname aan het kleuteronderwijs zorgt voor structuur voor ouder en kind. Maar als  kleuters naar school gaan, krijgen ouders ook ademruimte. De gezinsondersteuner van ’t Verschil grijpt dit aan om de ouders te ondersteunen bij het zoeken naar opleiding of werk. Werk hebben of een opleiding volgen zorgt voor sociale contacten en verhoogt de  eigenwaarde en de integratie van anderstalige ouders.

Een derde pijler van Het Verschil is samen met het gezin zoeken naar betaalbare en leuke vrijetijdsbesteding, omdat dit het hele gezin ten goede komt.

Opvoedingswinkel en ontmoetingshuis

Niet alle hulpvragen behoeven pedagogische begeleiding. In de opvoedingswinkel kan iedereen terecht met vragen over opvoeding, vrije tijd en  school. Sommige ouders hebben echter eerder nood aan een luisterend oor. Zo wordt naast de opvoedingswinkel een ontmoetingshuis voorzien.

In  het ontmoetingshuis kunnen ouders vrijblijvend terecht. Het is doorlopend open van maandag tot vrijdag tussen 9u tot 18u. Kinderen kunnen er spelen. Ouders kunnen er ervaringen delen en vaststellen dat ‘hun’ probleem, ‘hun’ situatie niet enkel bij hen voorkomt. Via die contacten versterken zij hun sociaal netwerk.

‘Als de affectieve band tussen ouders en kind goed is, is het van belang alles op alles in te zetten,’ aldus de initiatiefnemer. Vanuit dit oogpunt is de voorbije 2 jaar bijkomend geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen, waar ouders hun kinderen of baby’s in alle rust een badje kunnen geven of zelf een douche nemen. Meerdere ouders die langskomen, kampen immers met huisvestingsproblemen of beschikken niet over warm water. Er is een wasserette beschikbaar, kook- en eetmogelijkheden, een slaaphoek voor kinderen en een borstvoedingsruimte voor de moeders. Er is een uitleendienst babyvoeding, een pamperbank voor wie het financieel moeilijk heeft, 8 pc’s waarmee ouders en kinderen hun digitale kennis kunnen verruimen, … Ouders kunnen speelgoed en kleren onder elkaar ruilen.

Op vraag van Samenlevingsopbouw wil het Ontmoetingshuis binnenkort haar werking in andere wijken uitrollen en er familiesalons voorzien waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen delen.

Respectvol én laagdrempelig

Opvoeden van kinderen loopt niet altijd van een leien dakje. Het ene kind heeft een andere aanpak nodig dan het andere. Soms heeft een ouder zelf teveel problemen en kan het allemaal teveel worden. Het Opvoedingshuis Oostende wil een veilige ankerplaats zijn. Ouders benaderen als gelijkwaardige partners en belangrijkste opvoeder van hun kind zijn essentiële principes in de verschillende werkingen. Dat dit geen loze begrippen zijn, wordt bewezen door de opstart van d’n Opvang.

Meer weten over dit initiatief?

Meer informatie over alle werkingen van d’n Opvang en het Opvoedingshuis is terug te vinden op www.opvoedingshuis.be

Contactpersoon: Patrick Blondé, 059 25 53 04.