Lo2020

Publieke ruimte

 • Verlenging Wintergoenstraat (= wijklus): tracé rooilijnplan is onlangs door gemeenteraad goedgekeurd en het samenstellen van het bouwaanvraagdossier wordt momenteel afgerond
 • Publieke wegenis in de woonlobbeb
 • Verharden pleinen etc. in de woonlobben
 • Heraanleg plein kerk Oud-Sledderlo

Wonen

Gestart:

 • 164 nieuwe woonblokken in Nieuw Sledderlo: 106 huurwoningen en 58 koopwoningen.
 • renovatie van alle bestaande sociale huurwoningen.

Gepland:

 • ca 300 wooneenheden.

Mobiliteit

 • Nieuwe woonlobben worden bediend door openbaar vervoer.

Innovatieve realisaties

 • participatie wordt gezien als uitgangspunt.
 • De ambitie is om een duurzame wijkontwikkeling te realiseren.  Dit vertaalt zich in verregaande principes op diverse vlakken (aanleg wegenis, waterhuishouding, energieprestaties woningen, collectieve woonvormen, publieke ruimtes gericht op ontmoeting,…)

Programma

 • Verbinden van drie deelwijken van Sledderlo tot een nieuw geheel
 • nieuwe verkeersinfrastructuur (stedelijke wijklus)
 • aanleg bospark
 • nieuwe woonwijken
 • ecologische corridors, functioneel groen
 • herinrichting publiek domein
 • nieuw gebouw jeugdwerking
 • nieuwe school en sporthal
 • kernversterking, uitgebreid participatie- en inspraakproject.

Partners

 • Stad Genk
 • SHM Nieuw Dak
 • onderwijsinstellingen in de wijk
 • Vlaamse overheid: VMSW, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams stedenbeleid.

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • stedelijke wijklus als drager van voorzieningen
 • slopen, renoveren en nieuw bouwen van sociale appartementen en herinrichten van Nieuw Sleddelo
 • heraanleg centrale parkzone in nieuw Sledderlo
 • inrichten van het Bospark
 • verleggen van de oosterring
 • nieuwbouw jongerenwerking GIGOS in Nieuw Sleddelo volgens de principes van duurzaam bouwen
 • Projectsubsidie van 3.000.000 euro

Groen

Gerealiseerd:

 • groene hart van de wijk Nieuw Sledderlo is volledig heraangelegd (een oppervlakte van +/-1,8 ha).

Gepland:

 • Heraanleg voorzijde voorzieningenstrip in Nieuw-Sledderlo aan de Bijlkesstraat (+/-8.500m²)
 • Heraanleg bospark
 • Heraanleg collectief groen in de drie nieuwe woonlobben

Gemeenschapsinitiatieven

 • 1.450m² GIGOS Jeugdwerking in opbouw
 • school- en sportcomplex
 • zones voorzien voor collectieve gemeenschapsfuncties, kinderboerderij, educatieve natuurprojecten,…
 • Finse piste
 • gebouw in opbouw voor de jeugdwelzijnswerking in Genk-Zuid