La Biomista

Genk La Biomista

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • Renovatie van de voormalige directeurswoning.
 • Realisatie van parkinrichting.
 • Bevorderen van de integratie in het ruimtelijke frame van Zwartberg en de aansluiting op de ruimere omgeving (mijnsite, kolenspoor, nationaal park).
 • Projectsubsidie van 3.080.000 euro.

Innovatieve realisaties

 • La Biomista, letterlijk ‘de mix van leven’, als intellectuele broedplaats, kweekstation (in alle betekenissen van het woord) en bibliotheek rond bioculturele diversiteit.
 • Inspiratie en impuls aan het stedelijk beleid rond kosmopolitisme, diversiteit en multiculturaliteit via unieke PPS-samenwerking tussen het Genkse stadsbestuur en de internationaal gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen.
 • Uitbouw stadsaanbod dat Genk boeiend maakt voor wereldburgers en voor mensen die zich laten inspireren door multiculturaliteit en diversiteit in wetenschap, economie, kunst en stedelijk leven
 • La Biomista als labo en denktank voor de ontwikkeling van het strategische stadsbeleid rond kosmopolitisme en diversiteit.
 • Toeristisch: mix van erfgoed, kunst, architectuur en landschap.

Groen

 • Cultureel landschapspark van 24 ha.
 • Het werk van Koen Vanmechelen kenmerkt zich door aandacht voor culturele en genetische diversiteit.
 • Natuurherstel en natuurbehoud via bv.  een landschapspark dat aansluit aan het Nationaal Park Hoge Kempen
 • Mogelijkheden voor de ontwikkeling van lokale natuurpotenties, de bescherming van streekeigen ‘rode lijstsoorten’ en landschapsherstellende maatregelen.
 • Samenwerking met lokale/regionale actoren zoals Natuurpunt, Velt, stichting Limburgs Landschap, boomgaardenstichting, en andere middenveldorganisaties kan hierbij een meerwaarde bieden.

Infrastructuur

 • Renovatie voormalige directeursvilla waar werking van Open University of Diversity (OpUnDi) in wordt ondergebracht, net als tentoonstellingsruimte voor werk van Koen Vanmechelen.
 • Studio van Koen Vanmechelen  met ruimte voor ateliers, bureaus, verblijfplaatsen dieren, auditorium.
 • Park van 24 ha, waar ook de villa en de studio in worden gebouwd.

Programma

 • La Biomista zal de creatieve werkbasis zijn voor kunstenaar Koen Vanmechelen: zijn ateliers, zijn dierenverblijven en de uitvalsbasis van de diverse stichtingen (Open University of Diversity) die hij binnen zijn artistiek maatschappelijk oeuvre heeft uitgebouwd
 • Initiëren van acties die betrokkenheid van buurt genereren alsook een socio-economische opwaardering van de buurt met zich meebrengen.
 • Opzetten van denktank in samenwerking met de kunstenaar om vanuit een stadslabo projecten uit te bouwen om te evolueren tot een kleinschalige kosmopolitsiche stad.
 • Toeristische belevingswaarde: voormalige directeursvilla, atelier van Koen Vanmechelen, het (intellectueel) dierenpark, een landschapspark, een biologische veldmarkt, stadslandbouw, etc.
 • Versterking verbindingen tussen de raders, zowel op ruimtelijk als op mentaal vlak.

Economie

 • Impuls aan de buurt en gehele stad(sregio) voor sociaal-economische opwaardering op langere termijn.
 • Versterking lokale economie en de sociale cohesie: biologische versmarkt, stadslandbouw, heropleving van (multiculturele) winkels, picknick- en barbecueplaatsen voor buurtbewoners en bezoekers, inzet van buurtbewoners bij het beheer en de uitbating van het project, etc.
 • Potentiële hefboom voor vrijetijdseconomie en werkgelegenheid, en heropleving lokaal ondernemerschap.
 • Rechtstreekse creatie van nieuwe jobs voor publieksprogrammering, onthaal, administratie, gebouw- en groenbeheer.

Gemeenschapsinitiatieven

 • Sterke buurtbetrokkenheid in de vorm van regelmatig overleg en door de oprichting van een buurtwerkgroep.
 • Schakeling tussen Koen Vanmechelens artistieke visie en Genks beleid rond kosmopolitisme, diversiteit en multiculturaliteit.
 • Ontwikkeling volkstuintjes en bio-versmarkt en andere bijzondere horeca-concepten.
 • Betrokkenheid van de buurt bij de exploitatie van La Biomista: het onderhoud van het dierenpark, het verzorgen van rondleidingen, het onthaal, het toezicht,….
 • Betrekken van scholen en andere educatieve praktijken.

Partners

 • Stad Genk & Toerisme Genk
 • Kunstenaar Koen Vanmechelen/BVBA The Cosmopolitan Chicken
 • Vlaamse overheid: Toerisme Vlaanderen, Agentschap Erfgoed & Vlaams stedenbeleid
 • Buurt van Zwartberg
 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland
 • Interreg

Publiek domein

 • Landschapspark.
 • Vroegere directeursvilla, met onder meer een permanente tentoonstelling van het werk van Koen Vanmechelen.