Investeringen in sociale infrastructuur 2019

  • 24 mei 2019

De oproep ‘Investeringen in sociale infrastructuur’ is voor de derde keer gelanceerd eind december 2018.

Deze subsidie-oproep ondersteunt steden om investeringsprojecten op te zetten voor sociale infrastructuur die bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede.

De Vlaamse Regering kent aan 6 projecten een projectsubsidie toe: aan de stad Aalst voor 'De Gendarmerie. Broedplaats voor talent – uitbreiding', aan de stad Antwerpen voor het 'Opvangcentrum Payoke Schipperskwartier', aan de stad Brugge voor 'De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis', aan de stad Hasselt voor 'Een nieuwe stek voor Café anoniem', aan de stad Leuven voor 'Het Pand 57 Ridderbuurt' en tenslotte aan de stad Mechelen voor 'De Sociale Site Battelsesteenweg'.

Stad Aalst: de Gendarmerie. Broedplaats voor talent - uitbreiding

Thema’s: (sociale) innovatie & sociale economie, (sociale) activering, kinderwerking

De uitbreiding van het project De Gendarmerie. Broedplaats voor talent zet verder in op de talentontwikkeling van alle Aalstenaars met een specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Via een bijkomende focus op (sociale) activering en het bestrijden van kinderarmoede concentreert het project zich verder op de preventie van armoede bij gezinnen met jonge kinderen en de zelfredzaamheid van kansarme mensen. Door ruimtes uit te bouwen voor huiswerkbegeleiding, door flankerende vrijetijdsactiviteiten aan te bieden en door een groene ontmoetingsplaats te creëren in een dichtgebouwd stadsdeel, beoogt het project om mensen uit hun sociaal isolement te halen. De creatie van een hub voor sociale economie zorgt voor ondersteuning voor de sector en zet in op linken tussen reguliere en sociale economie.

Voor het realiseren van het project ‘De Gendarmerie. Broedplaats voor talent - uitbreiding‘ ontvangt de stad Aalst 900.000 euro.

Stad Antwerpen: opvangcentrum  Payoke Schipperskwartier

Thema’s: nieuwkomers, mensenhandel, integratie en activering

Met dit project zet de stad Antwerpen, samen met Payoke vzw en de Vlaamse Overheid, in het hart van het Schipperskwartier, een baken uit voor slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers. Door de infrastructuur, waarin nu gewerkt wordt, op te waarderen, wordt een kwalitatief en functioneel sociaal en administratief opvang- en begeleidingscentrum uitgebouwd.  Dit centrum zal dienst doen als kennis- en expertisecentrum voor de stad en haar ruime omgeving. Daarom willen de stad en Payoke vzw, met de steun van de Vlaamse Regering, investeren in de totaalrenovatie en de functionele uitbouw van een ideaal gelegen pand in het hart van de Antwerpse prostitutiebuurt.

De stad Antwerpen ontvangt 1 335 460,00 euro voor de realisatie van het opvangcentrum  Payoke Schipperskwartier.

Stad Brugge: De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis

Thema: Integratie en activering, deeleconomie, herbestemming kerkelijke erfgoed

De oude pastorie van Sint-Pieters wordt omgevormd tot ‘Eco-Sociaal Deelhuis Sint-Pieters Deelt’. Het bestaande samenwerkingsverband ‘Sint-Pieters Deelt’ rond deeleconomie voor de meest kwetsbaren krijgt zo een stevige verankering in het centrum van deze deelgemeente. Deze pastorie vormt door zijn ligging een strategische hefboom voor een nieuw ontwerp van de site ‘De Dijk-Tempelhof’, om zo dienstverlening en vrijetijdsmogelijkheden ook voor de meest kwetsbaren toegankelijk te maken. Ze wordt een toegankelijke ontmoetings- en broedplaats waarbij ‘delen’ in de meest ruime zin van het woord wordt opgevat: delen van ruimtes, van goederen, van diensten, van het verleden en van de toekomst van Sint-Pieters. Het laat de meest kwetsbaren ook ‘deelnemen’ en ‘aandeelhouder’ zijn in de diverse projecten van ‘Sint-Pieters Deelt’.

De stad Brugge ontvangt 666 000 euro voor de realisatie van de Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis.

Stad Hasselt: Een nieuwe stek voor Café anoniem

Thema’s: dak- en thuislozen, nachtopvang, inloophuis

 Het project heeft twee doelstellingen: ten eerste de realisatie van een nieuwe locatie voor de dak- en thuislozenwerking in Hasselt. Met deze nieuwe locatie is er meer ruimte om op een efficiëntere en conflictvrije wijze te voorzien in de basisbehoeften van het stijgend aantal kansarmen in Hasselt. Bovendien worden nieuwe activiteiten en ondersteuning opgezet die bezoekers stimuleren in hun zelfredzaamheid. (bijvoorbeeld: een activiteitenatelier) Ten tweede is er de realisatie in hetzelfde gebouw van een nachtopvang voor een groep van dak- en thuislozen die op andere locaties niet welkom zijn. Zo wordt de overlast van dak- en thuisloosheid (leidend tot onveiligheidgevoelens) in de publieke ruimte vermeden.

De stad Hasselt ontvangt 1 400 000 euro voor de realisatie van een nieuwe stek voor Café anoniem.

Stad Leuven - Pand 57 Ridderbuurt

Thema’s: geïntegreerde buurtwerking, ontmoeting, sociale dienstverlening

 Pand 57 wordt het nieuwe hart van de Ridderbuurt, een ankerplaats voor alle buurtbewoners, met primaire aandacht voor mensen in situaties van armoede en sociale kwetsbaarheid.

Een plek vormgegeven in partnerschap tussen buurtbewoners en verschillende organisaties, met Buurtwerk ’t Lampeke als trekker. Er komt een buurthuis met een breed aanbod aan diensten en activiteiten met ontmoetingsruimten, buurtrestaurant, … voor en door de buurt.

Een broeikas van waaruit sociaal engagement en solidariteit floreert en mensen, in al hun diversiteit, bruggen bouwen naar elkaar en hun omgeving.

De stad Leuven ontvangt 850 000 euro voor de realisatie van het Pand 57 Ridderbuurt.

Stad Mechelen - Sociale Site Battelsesteenweg

Thema: Kansengroepen, sociale tewerkstelling, circulaire economie

Groep Mechelen ontwikkelt de site BS tot een plek voor sociaal ondernemerschap, voor actoren die zich engageren in arbeid op maat voor maatschappelijk kwetsbare Mechelaars. Fase 1 van de renovatie beoogt het snel herhuisvesten van de ateliers arbeidszorg en de polyvalente ploeg en het openstellen voor andere sociale actoren (maatschappelijk geëngageerde economie). De verdere uitbouw van activiteiten op deze site worden maximaal gelinkt aan de noden van de buurt die in de loop van 2018 in kaart werden gebracht binnen het project Stroom (circulair economie, deel economie), de werking van de Keeting vzw (armoedebestrijding) en aan de recente stedelijke dynamiek op vlak van voedselstrategieën (voedsel tegen armoede, korte keten).

De stad Leuven ontvangt 848 540 euro voor de realisatie van de sociale site Battelsesteenweg.