Investeringen in sociale Infrastructuur 2018

  • 24 december 2018

De subsidie-oproep 'Investeringen in sociale infrastructuur' ondersteunt steden om investeringsprojecten op te zetten voor sociale infrastructuur die bijdragen aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede.

De Vlaamse Regering kent aan 8 projecten een projectsubsidie toe: Antwerpen, 2060 Centraal: een dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen-Noord , VGC, Centrum West , Gent, Robuuste woningen voor zorgontwijkers , Gent, Wijk(t)huis Watersportbaan , Kortrijk, Deelfabriek, Buurtcentrum Schorenshof , Oostende, Sociale Infrastructuur voor O.666 en Turnhout, Realisatie occasionele kinderopvang in Pioniersgebouw.

Antwerpen : 2060 Centraal, een dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen-Noord

Thema: nieuwkomers, integratie en activering

De confrontatie waar wijk 2060 in Antwerpen voor staat betreft een sterke stijging van het aantal vluchtelingen en nieuwkomers. Het is duidelijk dat deze aankomstwijk hierdoor te maken krijgt met een nieuwe armoede-uitdaging. Om daaraan tegemoet te komen verenigt de stad Antwerpen, de VDAB en Atlas -het integratie- en inburgeringscentrum- zich op een nieuwe locatie in één gebouw. Dit gebouw brengt verschillende dienstverleningscentra samen (sociaal laboratorium), zodat meerdere vragen op verschillende levensdomeinen op één plaats worden beantwoord. Dit zorgt voor een betere samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende diensten en een schaalvergroting waardoor meer bedrijfszekerheid, een hogere efficiëntie en continuïteit van het ontwikkelingstraject kan ontstaan door één vertrouwde begeleider. Het doel is om binnen het multifunctioneel en modulair sociaal centrum van de toekomst (A) geïntegreerde, (B) duurzame tewerkstelling en (C) duurzame en inclusieve integratietrajecten aan te bieden. Hierbij beoogt men niet uitsluitend een snelle inschakeling op de arbeidsmarkt, maar tegelijk een begeleiding op verschillende levensdomeinen alsook ruime aandacht voor nazorg.

Voor het realiseren van het project ‘2060 Centraal, een dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen-Noord’ ontvangt de stad Antwerpen 1.400.000 euro.

naar begin

Vlaamse Gemeenschapscommissie : Kinderen en jongeren aan zet in hartje Molenbeek: een nieuw huis voor Centrum West

Thema : jongerencentrum, jeugd

Centrum West is een werking voor Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren (WMKJ) van vzw D’ Broej (De Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren). De werking tracht jongeren uit een precaire situatie te halen. Met een nieuwe infrastructuur wil de VGC de werking in de wijk Westpark uitbreiden door het aanbod van ateliers, gespreksgroepen en vorming voor talentontplooiing en competentieontwikkeling te vergroten. Centrum West ondersteunt zowel kinderen, jongeren als hun ouders aan de hand van individuele en groepstrajecten rond opvoedingsondersteuning, schoolondersteuning, job-coaching en opvang in geval van crisissituaties. Voor buurtkinderen, buurtjongeren en minderjarige nieuwkomers wordt doorstroming naar de reguliere werking voorzien. Het centrum heeft een doorverwijsfunctie naar overheden en organisaties binnen de domeinen welzijn, onderwijs, justitie, politie en werk. Met dit nieuw polyvalent jeugdcentrum/ ontmoetingsplek wil de VGC het Nederlandstalige netwerk van scholen en organisaties voor en door kinderen, jongeren en hun ouders versterken. Het doel van hun werking is naast het aanbieden van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs, maximaal in te zetten op zelfvertrouwen, zelfinzicht, het verwerven van competenties om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan en op werk te verhogen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt 1.023.573 euro voor de realisatie van het Centrum West.

naar begin

Gent : Wijk(t)huis watersportbaan

Thema: ouderen, wijkcentrum

In de sociale woonwijk Neermeersen naast de Watersportbaan in Gent staan 13 hoge woontorens. Door de stijgende diversiteit is er nood aan meer sociale cohesie. Sociale samenhang die nu niet aanwezig is door de grote kwetsbaarheid en/of het sociaal isolement van haar bewoners. Met de bouw van een nieuw wijkgezondheidscentrum grijpt de stad Gent deze opportuniteit aan om hiernaast een nieuw wijk(t)huis te voorzien als laagdrempelige ontmoetingsplek om (a) vereenzaming tegen te gaan, (b) in te zetten op leefbaarheid en (c) kansen te creëren voor de bewoners. In samenwerking met de sociale artistieke organisatie Straatwoordenaar vzw wil de stad de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle relaties en vrije tijd voor mensen in armoede en toegankelijkheid tot werk en activering vergroten. Het wijk(t)huis vormt een plek om bewoners (a) naar activiteiten toe te leiden, (b) hun vrijwilligersrol te stimuleren, (c) te activeren en (d) een zinvolle dagbesteding en competenties aan te bieden. De nieuwe plek zorgt voor ontmoeting, nieuwe sociale verbindingen, duurzame netwerken voor kwetsbare groepen en concrete vormgeving van participatie. Voor de realisatie van het project wordt een stuurgroep en twee projectgroepen ‘bouw’ en ‘inhoud’ opgezet waarin bewoners maximaal worden betrokken doorheen alle projectfasen (bottom-up aanpak). De stad bouwt verder op de ervaring en expertise van de wijkpartners, het wijkactieteam, OCMW, samenlevingsopbouw, beleidsparticipatie, politie, …

De stad Gent ontvangt 496.020 euro voor de realisatie van het Wijk(t)huis watersportbaan.

naar begin

Gent : Via robuuste woningen naar huisvesting voor eenieder

Thema: daklozen, wonen

Het project is gebaseerd op de werking van enerzijds ‘Housing First’ (huisvesting en begeleiding) en anderzijds het Deense  Skaeve Huse-concept (stevige woningen, begeleiding zonder geforceerde re-integratie aan de hand van een gecontroleerde persoonlijke benadering). Door de groeiende groep daklozen is er een sterke nood aan structurele oplossingen. De doelgroep van de moeilijkste daklozen kampt niet alleen met fysieke tekorten, maar heeft bovendien complexe, psychologische, sociale en druggerelateerde problemen. Elf robuuste woningen worden voorzien voor deze precaire groep van daklozen die via ondersteuning richting zelfredzaamheid geleidelijk aan worden geïntegreerd in de reguliere maatschappij en de verschillende opvangdiensten. Naast een dak boven het hoofd wordt ook huurbegeleiding en wooncoaching aangeboden. De modules zijn kleine stevige woningen op 2 geselecteerde locaties, afgezonderd van wijken en publieke plaatsen. In samenwerking met gezondheids- en sociale werkers, politie en beheerd door SVK Gent, wordt enerzijds deze doelgroep ondersteund en versterkt in haar gezondheid (zelfzorg, contacten met hulpverlening en administratie en doorstroming naar de regulaire huisvestingsmarkt) en anderzijds de woonloverlast en overlast van dakloosheid in de publieke ruimte vermeden. De werking wordt gebaseerd op het model ‘Quality Of Life’: het aanbieden van een woning creëert rust en stabiliteit van waaruit trajecten op maat gestart kunnen worden rond diverse levensdomeinen.

De stad Gent ontvangt 1.396.290 euro voor de realisatie van de robuuste woningen.

naar begin

Kortrijk : De Deelfabriek

Thema: deeleconomie, sociale economie

De Deelfabriek is een plek voor ruil-, deel- en hersteleconomie gekoppeld aan armoedebestrijding. Momenteel huisvest deze plek burgerinitiatieven als de babytheek, Sportrijk, plantenasiel, Toitoi, Stal 13 rond afgedankte meubelen, … De Deelfabriek is vrij toegankelijk en laagdrempelig.   Kansarme gezinnen kunnen er beroep doen op het materiële aanbod en de integrale gezinsondersteuning via de professionele OCMW-medewerkers. Het OCMW zet daarbij vooral in op de uitgavenzijde, namelijk het optimaal besteden van het beperkt gezinsbudget. Door het succes van deze burgerinitiatieven wil de stad deze werking verder uitbreiden zowel kwalitatief als kwantitatief . De voormalige brandweerkazerne is hiervoor een perfecte locatie gelegen tussen kwetsbare wijken en kan met de invulling van dit deelconcept een katalysator zijn om de buurt fysisch en sociaal aantrekkelijker te maken. Met de inzet van  activerings- en praktijkbegeleiders koppelt het OCMW de deeleconomieën aan activering en arbeidsmarktparticipatie.

Voor de Deelabriek ontvangt de stad Kortrijk 1.396.290 euro.

naar begin

Leuven: Buurtcentrum Schorenshof

Thema: buurtcentrum, kinderwerking

Wilsele-dorp is een aandachtsbuurt met veel sociale woningen (Schorenshof). De buurtwerking en de kinderwerking van Wilsele-dorp kampen met ruimtegebrek. De afbraak van het wooncomplex Schorenshof en de heropbouw ervan biedt Dijledal (de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant) de opportuniteit voor een nieuwe buurtantenne. De  werking kan uitgebreid worden  en op de vrijgekomen open ruimte in het wooncomplex  is er plaats voor speelmogelijkheden. Binnen het speelweefselplan is reeds een participatief traject met kinderen afgelegd. Meer fysieke ruimte geeft meer ruimte voor initiatief van kinderen, mensen in armoede en bewoners van het dorp. De buurtwerking stimuleert spelontwikkeling, sociale vaardigheden, beweging en gezondheid, huiswerkbegeleiding en speelpleinwerking. Door grotere ruimte te delen met andere organisaties (CAW, Thuiszorg, OCMW, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, …) wordt sterk ingezet op intergenerationeel werken. Zorgzaam Leuven (een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsorganisaties) ondersteunt sociaal engagement en vrijwilligerswerk. Samen met de bewoners wil de stad zoeken naar de juiste ingrepen die de woonkwaliteit verhogen.

Voor de realisatie van het Buurtcentrum Schorenshof ontvangt de stad Leuven 500.000 euro.

naar begin

Oostende: Sociale infrastructuur voor O.666

Thema: sociale infrastructuur, jongeren

Binnen het stadsvernieuwingsproject Oosteroever is O.666 vzw (verzameling van 11 organisaties) op zoek naar een innoverende invulling van het gebouw aan de Hendrik Baelskaai, een voormalige visserscoöperatie. Momenteel bezetten zij dit tijdelijk in samenspraak met OVAM (eigenaar). In samenwerking met Arktos, kleinVerhaal vzw en Refu Interim wil de stad inzetten op toeleiding en coaching van kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hen ondersteunen in hun zoektocht naar individuele mogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van een individueel traject waarbij de competenties van de jongere wordt versterkt. Via een laagdrempelige benadering wordt sociaal ondernemerschap gestimuleerd, toegang tot diensten en tot een sociaal netwerk vergemakkelijkt en kruisbestuiving gestimuleerd tussen verschillende publieke partners en uitwisseling van hun expertise. De bedoeling is dat het gebouw gerund wordt door jonge ondernemers, die bovendien zullen zorgen voor vorming, opleiding en werkervaring van de jongeren. Via een grondige renovatie wil de stad het gebouw de juiste basiseigenschappen meegeven, een juiste buitenschil voor laagdrempelige toegankelijkheid, het gebouw modulair inrichten en socio-professionele re-integratie en socio-circulaire economie ondersteunen. Op die manier wordt het gebouw een toegankelijke, warme en uitnodigende plek, een co-creatieproject in en met de Vuurtorenwijk. Een groot deel van de renovatiewerken zullen door de doelgroep zelf samen met enkele stakeholders uitgevoerd worden. Het participatietraject is afgerond en de projectwerking tussen Stad Oostende, Ovam, Tom van Mieghem architecten, kleinVerhaal vzw, Arktos, vzw Refu Interim en O.666 vzw is opgezet.

Voor de realisatie van de sociale infrastructuur voor O.666 eengezinswoningen ontvangt de stad Oostende 439.580 euro.  

naar begin

Turnhout : Realisatie occasionele kinderopvang in Pioniersgebouw

thema: occasionele kinderopvang

De stad Turnhout wil binnen het multifunctioneel wijkcentrum ‘het Pioniersgebouw’ (te realiseren binnen het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout)  een occasionele kinderopvang integreren, waar ouders met hun kinderen op willekeurige dagen terecht kunnen. Met andere woorden een toegankelijke, flexibele, inkomensgerelateerde en laagdrempelige kinderopvang. Zowel de kinderen, als hun de ouders kunnen er aan zelfontplooiing doen. Naast de kinderopvang worden in het lokaal dienstencentrum ook andere functies gerealiseerd zoals een horeca met betaalbare en gezonde maaltijden, info over zorg en welzijnsdienstverlening, vormingslokalen, ruimte voor maatschappelijke organisaties, Huis van het Kind, een zorgbib voor zorgproeftuin LiCalab, Arktos vzw, een welzijnsonthaal van het OCMW en CAW. Door verschillende organisaties en diensten te groeperen op één locatie, is er naast het afzetten van hun kinderen ook een laagdrempelig en vrijblijvend welzijnsaanbod voor de ouders. De extra focus op kinderopvang is gebaseerd op het model van Heckman J. ‘Early childhood development is a smart investment’.

De stad Turnhout ontvangt 452.037 euro voor de realisatie van de occasionele kinderopvang in het Pioniersgebouw.

naar begin