Innovatieve stadsprojecten 2015

Oproep 2015: gezinnen met kinderen in armoede

De klemtoon van de oproep 2015 lag op initiatieven voor gezinnen met jonge kinderen in armoede. Onderstaande acht projecten ontvangen een subsidie.

PLAYBOX – Cultureghem vzw

CultureghCultureghem Brusselem is een organisatie die op de site van het slachthuis in Anderlecht socioculturele initiatieven voor de buurt opzet. Met het project PLAYBOX richt ze zich tot gezinnen met jonge kinderen in armoede. Die gezinnen wonen vaak in de buurt maar ontdekten tot nu toe de activiteiten te weinig. PLAYBOX moet de laatste drempel wegnemen. Met PLAYBOX, een participatief buurtproject op basis van 10 multifunctionele speelkoffers, ontwikkelt Cultureghem een nieuwe vorm van speelplein samen met de kinderen uit de buurt en hun ouders.

Stad: Brussel
Subsidie: 30.000 euro
Website

School en buurt in beweging – Arteveldehogeschool

Dit project is er op gericht om op een zeer laagdrempelige manier de spel- en bewegingskansen in de directe stedelijke leef- en woonomgeving van kansarme gezinnen met jonge kinderen te verhogen. De Arteveldehogeschool wil de kansen tot spel en beweging in de buurt van de school blootleggen en stimuleren. Zo krijgen kinderen meer spel- en beweegkansen dan nu vaak het geval is in de stedelijke buurt. Ze wil tegelijk een buurt creëren waarin veel buiten spelen en bewegen ook aanleiding kan geven tot ontmoeting en ontspanning en een hefboom is voor activatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De buurt wordt zo voor  ouders een uitstekende plek om bij te praten en steun te ervaren. Het project moet daarnaast ook uitmonden in een ideeënboek met goede praktijken zodat het concept ook in andere stedelijke buurten kan overgenomen worden.

Stad: Gent
Subsidie: 27.227,25 euro
Website

De Grote Oogst – Vol-au-vent

In vijf achtergestelde Brusselse buurten worden in bakken moestuinen aangelegd. De bewoners worden betrokken bij de keuze en het bouwen van hun moestuinbak, waarvan het moduleerbaar prototype wordt ontworpen door een designer. De bewoners geven het project mee vorm, volgen het op en engageren zich om het achteraf verder te zetten. Het project richt zich in de eerste plaats op de kinderen door hen te betrekken bij het zaaien, verzorgen en oogsten van de groenten. Het project sluit af met een groot oogstfeest op La Ferme Maximilien, waar iedere deelnemer een pakket met zaden en een handleiding krijgt voor een nieuw oogstjaar. Er wordt nauw samengewerkt met De Voedselwacht, waardoor de focus ligt op gezonde voeding.

Stad: Brussel
Subsidie: 30.000 euro
Webiste

De wereld onder je dak: Turnhout gastvrij – Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Het project wil erkende vluchtelingen op weg helpen naar alternatieve woonvormen en ingaan op hun noden. Vluchtelingenwerk Vlaanderen focust zich vooral op het in kaart brengen van alternatieve woonvormen als oplossing voor huisvesting van vluchtelingen met jonge kinderen en om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar huisvesting en verdere integratie.

Verder worden buurtbewoners gesensibiliseerd om in hun woonwijk initiatieven te nemen om de leefbaarheid op een positieve manier te stimuleren. Solidariteit en verdraagzaamheid staan hierbij centraal. Door vluchtelingen te integreren in de stad wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen hun sociaal isolement tegengaan en de sociale inclusie bevorderen. Een opgesteld informatiepakket moet vluchtelingen leiden naar alternatieve woonvormen.

Stad: Turnhout
Subsidie: 30.000 euro
Website

Proper? Wijs!– Vzw JONG

Kinderen die in Gent in armoede leven, wonen vaak in dichtbevolkte wijken in de 19e eeuwse gordel rond Gent. Vzw Jong wil die kinderen en hun netwerk stimuleren om een bijdrage te leveren aan een nette, propere en dus een leefbare stad. Dat willen ze doen door hen te leren hoe creatief om te gaan met afval. Vzw Jong wil de jonge gezinnen enthousiast maken om iets te doen met dat afval alvorens het op straat belandt. Ze kunnen het afval bijvoorbeeld gebruiken om de buurt op te fleuren en de waardering van de bewoners te vergroten.

De methodieken die gebruikt worden, zullen hun neerlsag vinden in vormingsmomenten, een draaiboek en een methodiekenboek met tools.

Stad: Gent
Subsidie: 30.000
Website

Schoolstart– Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen

Schoolstart ondersteunt ouders bij de inschrijving van hun kind in de kleuterschool, bereiden ouders en kleuters voor op de start in de school en laten hen kennis maken met de werking ervan. Het project moet de integratiekansen van kleuters en van hun ouders vergroten. De begeleiders moedigen ouders aan in het maken van een doordachte schoolkeuze en laten hen kennismaken met verschillende buurtscholen. De ondersteuning gebeurt door zorgnetwerk, een lokale voorziening die een aanvullend aanbod brengt bij kwetsbare mensen.

Stad: Mechelen
Subsidie: 29.142 euro
Website

Naschoolse Sportaroundlessen – Sportaround

Kinderen in armoede zijn ondervertegenwoordigd in de reguliere sportclubs. Via het project worden naschoolse sportlessen gegeven, aansluitend op de schooluren en in de school zelf. Op die manier komen ze toch nog in contact met sport. De organisatie hoopt zo ook een aantal kinderen te laten doorstromen naar reguliere sportclubs.[SC2]  De brugfiguur van de school helpt bij het bereiken van de jonge gezinnen.

Stad: Gent
Subsidie: 19.000 euro
Website

Thuis in Talenten – IN-Z

Het project wil in Hasselt een ruim buitenschools vrijetijdsaanbod ontwikkelen voor gezinnen met kinderen in armoede. Daarvoor wordt een brugfiguur ingezet. De ouders worden verenigd in een ‘Talentenvergadering’ waar ze elkaar ondersteunen en een hechte groep vormen. Ouders worden zo mede-eigenaar van het project. Het project moet leiden tot een grotere sociale cohesie in de wijken, via de inzet van de brugfiguur, de contacten met de ouders en de activiteiten.

Stad: Hasselt
Subsidie: 13.858,13 euro
Website