Grondcoalitie brengt ambities van publieke en private grondeigenaars samen

  • 12 augustus 2015

Schorvoort is een typische suburbane woonwijk in van Turnhout. Verschillende publieke en private grondeigenaars hebben ambities voor de wijk maar bezitten over te weinig kavels om die waar te maken. Ze sloten daarop een ‘grondcoalitie’ waarbij ze abstractie maakten van de perceelsgrenzen om een collectieve visie op Schorvoort te kunnen ontwikkelen.

Veel actoren, veel ambities

Schorvoort, 27 ha groot, ligt ten zuiden van Turnhout, geprangd tussen de ring, de autosnelweg en een invalsweg. De wijk is een enclave die door de weginfrastructuur afgesneden is van de stad. De stad wil de wijk een nieuw elan geven door de Aa-vallei te herstellen, het natuurgebied toegankelijk te maken, een netwerk voor zachte verbindingen aan te leggen, de wijk terug te verbinden met het stadscentrum, nieuwe publieke functies toe te voegen en het woningaanbod te diversifiëren.

Naast de stad Turnhout, hebben andere grondeigenaars ambities voor de wijk. De sociale huisvestingsmaatschappij De Ark is eigenaar van een terrein van zes hectare maar streeft er eerder naar  zijn dienstverlening vermengd in de wijk aan te bieden. Het OCMW wil sterker aanwezig zijn, maar zijn gronden liggen vooral aan de rand van Schorvoort, niet meteen de meest strategische plek voor een dienstencentrum. De particuliere grondeigenaars van hun kant, willen hun investeringen graag ten gelde maken, maar ook hun gronden zijn versnipperd en zijn in veel gevallen niet ontsloten door infrastructuur, grenzen aan de achtertuinen van andere woningen of liggen in de drassige Aa-vallei.

Grondcoalitie voor een collectieve visie

De partners namen een advocatenkantoor onder de arm om een aanpak uit te werken waarbij de diverse eigenaars hun ambities konden waarmaken. Het advocatenbureau  stelde een juridisch model op voor een zogenaamde ‘grondcoalitie’. Dat is een contractuele variant van de grondbank. Anders dan de grondbank worden de gronden geen collectief eigendom. Elke eigenaar houdt zijn eigen grond in eigendom. De grondcoalitie maakt abstractie van de personeelsgrenzen en op die manier kan een collectieve visie ontstaan voor het gehele projectgebied. De perceelsgrenzen worden niet uitgegomd, maar tijdelijk bevroren.   

Eenmaal er juridische zekerheid was voor de eigenaars, stelden ze samen een masterplan voor Schorvoort op. Uitgangspunten daarvoor waren enerzijds een tienpuntenprogramma dat eerder was opgesteld voor de ontwikkeling van de buurt en anderzijds de visie van de Vlaamse Bouwmeester. Men vertrok bij het ontwerp van het masterplan van een wit blad papier. Dit bood de mogelijkheid aan alle partners om out of the box en constructief mee te denken. De grootschaliger en gezamenlijke visie kwam ten goede van het project en leverde voor alle partijen voordelen op.

Werkten mee aan dit project:

  • Privé-eigenaars
  • Ontwikkelaars
  • Huisvestingsmaatschappij De Ark
  • OCMW Turnhout
  • Stad Turnhout
  • Advocatenbureau Rasschaert Advocaten
  • Masterplanner

Grondcoalitie is een Pilootproject Wonen (Vlaamse Bouwmeester, Woonbeleid en Thuis in de Stad)

Meer info