De eeuw van de stad - Witboek Stedenbeleid

Bij de start van het stedenbeleid werd gewerkt aan een beleidsvisie voor het Vlaams stedenbeleid met een tijdshorizon van 15 à 20 jaar. Een stad is een levend organisme, met oneindig veel facetten. De hamvraag is hoe de leefbaarheid ervan kan worden verhoogd. Eind 2000 werd een Task Force geïnstalleerd met 14 deskundigen uit diverse disciplines. Elk van hen schreef een tekst over zijn specifiek beleidsdomein. In het najaar van 2001 werd voor elk beleidsdomein een workshop georganiseerd. Mandatarissen, ambtenaren, vertegenwoordigers uit het middenveld, ervaringsdeskundigen en burgers konden hieraan deelnemen en de teksten aanvullen en bijsturen. In 2002 distilleerde de Task Force uit al het beschikbare materiaal een coherente visie op stedelijkheid en stedenbeleid en onderzocht ze welke praktische maatregelen moeten worden genomen worden in de diverse beleidsdomeinen en op de diverse niveaus om de steden en het leven in de steden een nieuwe dynamiek te geven. Deze visie over stad en stedelijkheid wordt gepresenteerd in het Witboek.