Buurtstewards

In Brussel, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas zijn voor buurten waar veel Roma verblijven buurtstewards aangesteld. De buurtstewards vormen de brug tussen de Romabevolking, de stadsdiensten en sociale voorzieningen.

De buurtstewards genieten het vertrouwen van de doelgroep, geven informatie, bemiddelen, duiden de boodschap en leiden toe naar voorzieningen. Aan de voorzieningen geven ze duiding over de Roma-achtergrond en geven ze ondersteuning om de werking meer toegankelijk en geschikt te maken voor Roma.  De bemiddelaars nemen echter geen kerntaken over van andere voorzieningen.

Vlaams integratiebeleid

Het Vlaamse integratiebeleid besteedt sinds enkele jaren bijzonder aandacht aan intra-Europese migratie en Roma. Sedert het openstellen van onze arbeidsmarkt op 1 mei 2009 kende de instroom vanuit Midden- en Oost-Europa een sterke groei.  Omdat deze migratie specifieke problemen met zich meebracht en ook de lokale overheden voor nieuwe uitdagingen stelde, werd in 2011 een Vlaams Actieplan voor de integratie van Midden- en Oost-Europese migranten opgesteld. Dit plan bevat maatregelen vanuit diverse beleidsdomeinen en moet een inclusieve benadering van de problematiek waarborgen.

De aanstelling van buurtstewards in Brussel (via de Vlaamse Gemeenschapscommissie), Gent, Antwerpen en Sint-Niklaas was een maatregel uit het Vlaams Actieplan voor de integratie van Midden- en Oost-Europese migranten. De Vlaamse Regering trekt daarvoor sinds 2012 jaarlijks 800.000 uit.

Evaluatierapport

De subsidiëring van buurtstewards werd in 2016 geëvalueerd.  Daartoe werden door het team Steden niet alleen de lokale projectuitvoerders, maar ook de voorzieningen waarmee werd samengewerkt bevraagd. Ook werden 5 steden en gemeenten met een kleinere Romabevolking gecontacteerd om een beeld te krijgen van hun lokale werkingen met Roma. De bevraging resulteerde in een evaluatierapport dat niet alleen inzicht verschaft in de resultaten van de projecten, maar eveneens een aantal aandachtspunten formuleert voor het Vlaamse beleid.  Op basis van de positieve projectresultaten besliste de bevoegde minister de projecten alleszins het komende werkjaar te continueren.

De projecten buurtstewards, in het verleden ondersteund vanuit stedenbeleid, werden vanaf het werkjaar 2016–2017 overgedragen naar integratie. Het is de bedoeling dat de projecten de opgedane expertise m.b.t. de ontwikkelde methodologie tegen 2020 verankeren. Aan de steden Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas en de VGC werd gevraagd hiervoor een stappenplan uit te werken.

integratiebeleid.vlaanderen.be/projectsubsidies-buurtstewards