Atelier Groot Eiland biedt totaalaanpak voor werkzoekenden in armoede

  • 14 april 2015

Atelier Groot Eiland heeft samen met Brusselse partners een geïntegreerde aanpak vanuit arbeidstrajectbegeleiding opgezet. Het doel van het zogenaamde WAW-project is om de verschillende instanties waarmee werkzoekenden in armoede mee geconfronteerd worden te laten samenwerken. Deze werken nog al te vaak vanuit een eigen kader dat onvoldoende op elkaar afgestemd is.

Het WAW-project

Het WAW-project (Welzijn - Armoede - Werk)  werkt rond volgend drieluik:

  • Een ankerfiguur welzijn die de welzijnsbegeleiding van de werkzoekenden in armoede coördineert.
  • Een groepsluik waarin gewerkt wordt rond thema’s zoals de ‘gekwetste binnenkant’ van personen in armoede, zelfinzicht, ontwikkeling van een sociaal netwerk, zelfredzaamheid, …
  • Arbeidstrajectbegeleiders die werkzoekenden begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Het WAW-project beoogt de inschakeling van werkzoekenden in armoede te bevorderen door op verschillende levensdomeinen tegelijk te werken. Bovendien wilt men het netwerk tussen de verschillende welzijnsdiensten nog verder ontwikkelen en versterken om een geïntegreerde aanpak mogelijk te maken. Het begeleidingsmodel wordt verbeterd door een ervaringsdeskundige armoede erbij te betrekken en een groepsluik in samenspraak met de werkzoekenden op te starten.

De aanpak werkt dus simultaan op verschillende niveaus in:

  • Op niveau van de werkzoekenden: parallel loopt er een individueel begeleidingstraject (welzijn-werk) met een groepsproces.
  • Op niveau van de begeleiding: de verschillende diensten die in contact staan met de werkzoekenden werken nog te versnipperend. Daarom is het belangrijk dat zij elkaars dienstverlening en begeleidingsperspectief leren kennen. Tijdens maandelijkse teamvergaderingen komen de medewerkers van de partnerorganisaties samen.

Een innovatief project

Het innoverende element van dit project ligt in de combinatie van 3 deeltrajecten binnen 3 sectoren die in de totaalbegeleiding aan bod komen. De WAW-methode won in 2012 de “Good Practice Award” van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en diende als inspiratie voor ESF-oproepen in Vlaanderen. Atelier Groot Eiland en partners pasten het project aan aan de Brusselse meertalige en grootstedelijke realiteit. Op basis van de ervaringen in dit project zal er bij de beleidsmakers een pleidooi gehouden worden om de samenwerking tussen de verschillende partners ook structureel mogelijk te maken.

Projectpartners

Vzw Atelier Groot Eiland werkt hiervoor samen met Brusselse welzijns-, inschakelings- en tewerkstellingorganisaties, onderwijs en armoede experten: de Link (ervaringsdeskundige Armoede), CAW Archipel - HOBO (thuislozenwerking), CAD de Werklijn (trajectbegeleiding), Tracé- Lokale Werkwinkel, CAW Mozaïek, Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, OCMW Sint-Jans-Molenbeek.

Arbeidszorg

Atelier Groot Eiland ontvangt ook stedenfondsmiddelen (183.000 euro per jaar) voor hun werking rond arbeidszorg.

Vzw Atelier Groot Eiland is een vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring. De werking bestaat uit 4 ateliers waar mensen die zich moeilijk kunnen inschakelen op de gewone arbeidsmarkt worden klaargestoomd via intensieve trajectbegeleiding. Er is een atelier voor houtbewerking en schrijnwerkerij (Klimop), voor manuele verzendingen ( Etiket), een ambachtelijke winkel (ArtiZan) en een kookatelier met maatschappelijk restaurant (Heksenketel).

Atelier Groot Eiland wil voor de hoogst mogelijke socio-professionele inschakeling zorgen. Dit valt onder de noemer van arbeidszorg, een vorm van onbetaalde arbeid voor personen die niet onder contract kunnen staan. Arbeidszorg is dus een arbeidsmarktinstrument voor mensen die ook in de sociale economie geen plaats vinden en bevindt zich op een continuüm tussen zorg en arbeid.