10 nieuwe subsidies voor stadsvernieuwing

  • 19 oktober 2012

Vlaamse Regering kent tien nieuwe subsidies voor stadsvernieuwing toe

De Vlaamse Regering heeft op 19 oktober 2012 tien stadsvernieuwingssubsidies toegekend. Antwerpen, Gent, Kortrijk en Waregem ontvangen een projectsubsidie voor de realisatie van hun stadsvernieuwingsproject. Aalst, Antwerpen, Eeklo, Geel en Leuven krijgen een conceptsubsidie die ze kunnen aanwenden voor deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject.

De Vlaams minister van Steden heeft jaarlijks 12,5 miljoen euro ter beschikking voor de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. De 13 centrumsteden, Brussel en 21 provinciale steden kunnen een aanvraag indienen. De projecten moeten een kwaliteitsvolle en duurzame verandering in een buurt of wijk bewerkstellingen. Een multidisciplinaire jury ondersteunt de minister in haar beslissing en toetst de ingediende projecten op strenge criteria. Voor deze oproep stadsvernieuwing waren er 23 aanvragen. De Vlaamse Regering kende er tien toe.

Antwerpen: Scheldekaaien (Projectsubsidie)

De Stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV stelden een ambitieus masterplan op, dat van de Scheldekaaien een kwalitatieve en samenhangende publieke ruimte wenst te maken die van noord naar zuid de verschillende wijken van de stad terug met de stroom verbindt. Naast een noodzakelijke stabilisatie van de kaaimuur en een verhoging van de waterkering in het kader van het SIGMA-plan, wil Antwerpen investeren in een aantrekkelijk publiek domein.

Met de steun van het stadsvernieuwingsfonds zal een initieel louter infrastructurele insteek van de verhoging van de waterkering met succes omgezet worden in de realisatie van een kwaliteitsvol stadsontwerp. Een dijklichaam aan de kant van de stad zorgt voor een verhoogde waterkering terwijl de kaaivlakte haar huidige maritieme karakter en gebruik als vrijplaats behoudt. Een herprofilering van de huidige rijbaan zorgt voor een beter samengaan van de verkeers- en verblijfsfunctie, en biedt groene gebruiksruimtes op maat van de noden van de aanpalende wijken. Tegelijk vormt deze brede fiets‐ en wandelboulevard een groene verbinding van noord naar zuid die ook de beleving van het havenerfgoed kan versterken. In het zuiden wordt een ondergrondse parking gerealiseerd die fungeert als filter voor het doorgaande verkeer. Zo krijgt het centrale deel van de Scheldekaaien een verkeersluw karakter en wordt dus gemakkelijker oversteekbaar.

De Stad Antwerpen investeerde van meet af aan ook in betrokkenheid van het actieve middenveld en bewonersgroepen. Zowel in de voorbereiding als bij het tot stand komen van het ontwerp wist de stad met een gedifferentieerd aanbod brede groepen aan te spreken. Dat vertaalt zich nu in een project waarbij het ontwerp van het openbaar domein, de waterkering en de parkaanleg rekening veel aandacht heeft voor de heterogeniteit van de groep gebruikers.

De stad Antwerpen ontvangt voor dit project 3.500.000 euro.

Gent: Herontwikkeling UCO-site (Projectsubsidie)

In 2010 kocht de stad Gent de UCO-site, een 11 hectare groot gebied bij de dichtbevolkte 19de eeuwse volkse Bloemekenswijk. Met deze aankoop mikt de stad op drie realisaties: de herontwikkeling van het terrein als site voor sociale economiebedrijven, de herwaardering van de Bloemekenswijk zonder afbreuk te doen aan haar geschiedenis en eigenheid. Natuur en landschapsherstel vormen een derde doelstelling van het project. 

De in 2011 adequaat aangewende conceptsubsidie resulteerde in een masterplan, dat als basis diende voor het stadsvernieuwingsproject. Naast de herontwikkeling van het gebouw wordt er geïnvesteerd in gemeenschappelijke infrastructuur met polyvalente ruimtes en restaurant, alsook in inrichting van de openbare ruimte.

De stad Gent ontvangt voor dit project 3.500.000 euro.

 

 

Kortrijk: Overleie (Projectsubsidie)

Overleie is een wijk in Kortrijk met heel wat troeven, zoals een ligging aan de vernieuwde Leieboorden en het stadscentrum en een groen, dorps karakter. Dat maakt de wijk uiterst geschikt om zich verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke stadsbuurt. Dat is precies wat het Project Overleie op het oog heeft. Dit project bundelt uiteenlopende initiatieven van zowel publieke als private actoren in een goed samenhangend geheel. Zo worden nieuwe woningen ook ingezet om de ruimtelijke structuur van de wijk te verbeteren en fiets- en wandelverbindingen tussen de stad en het buitengebied aan te legen.

Daarnaast is het de bedoeling om het glasvezelnetwerk 'Fiber to the Home' onder te brengen in een soort van 'innovatief web' dat creatief ondernemerschap stimuleert en nieuwe vormen van gemeenschapsversterking en zorggerichte dienstverlening beoogt. Hierbij is de nabijheid van het kunsteneiland Buda een extra troef.

De stad Kortrijk ontvangt voor dit project 2.500.000 euro.

Waregem: Waregem-Zuid (Projectsubsidie)

Waregem kent een uniek stadsweefsel: een historische dorpskern, een karakteristieke markt en het park Baron Casier die onmiddellijk grenzen aan het nieuwe commerciële en culturele centrum 't Pand en het park Zuid met uitgestrekt groen en tal van recreatieve functies.

Met het project Waregem –Zuid heeft het stadsbestuur de vele geplande projecten in deze omgeving gebundeld in een vernieuwende ruimtelijke visie om zo het unieke karakter van Waregem te versterken. Zo komt er een nieuwe bibliotheek, een pak appartementen en een ondergrondse parking. Voorts staat op iets langer termijn een fundamentele upgrade van het stadion van Zulte-Waregem met bijhorende commerciële programma's (wonen, hotel, handel, …) op het programma. Het Park Waregem-Zuid is de schakel tussen al deze ontwikkelingen en maakt ook de brug naar verschillende jeugdvoorzieningen die worden geïntegreerd in het stedelijk vrijetijdsaanbod.

De stad Waregem ontvangt voor dit project 2.704.000 euro.

Aalst neemt de vergeten rechteroever onder de loep (conceptsubsidie)

Aalst rechteroever, 'die van over 't water', is gescheiden van het stadscentrum door Dender en spoor. Het gebied kampt met een sociale en economische achterstand, wat het (samen)leven bemoeilijkt. De stad Aalst wil deze buurt uit een neerwaartse spiraal halen en vertrekt daarom eerder vanuit de troeven van de wijk dan van de problemen. Een belangrijke troef is de aanwezigheid van de carnavalswerkhallen. 

De stad Aalst krijgt de conceptsubsidie voor een studie om de buurt te herwaarderen. Hierbij komen verschillende aspecten aan bod: naast een stedenbouwkundige conceptontwikkeling zullen ook de mogelijke synergieën tussen de sociale economie, de creatieve economie en het carnavalgebeuren.

Aalst ontvangt 60.000 euro voor conceptsubsidie waarmee ze een multidisciplinair ontwerpteam kan aanstellen.

Antwerpen: Nieuw Zuid

De Stad Antwerpen verwacht de komende vijftien jaar een aanzienlijke bevolkingstoename. De ontwikkeling van het vroegere spooremplacement Nieuw Zuid (ongeveer 70ha groot) biedt mogelijkheden om deze bevolkingsgroei op te vangen met bijkomend woningen. 

Nieuw Zuid wordt een gemengde wijk, waarbij ook een divers aanbod aan winkels, voorzieningen en kantoren wordt voorzien. Een gevarieerd woningaanbod moet zowel jonge gezinnen als senioren en alleenstaanden aantrekken. Met de conceptsubsidie wil de stad de implementatie en beheer van een energienet in Nieuw-Zuid onderzoeken. Een multidisciplinair team zal een haalbaar businessmodel uitwerken en de technische en ruimtelijke inpassing onderzoeken.

Antwerpen ontvangt 60.000 euro voor conceptsubsidie waarmee ze een multidisciplinair ontwerpteam kan aanstellen.

Antwerpen: Parkloods (conceptsubsidie)

De Parkloods ligt op de site Park Spoor Noord. Het is een voormalige spoorwegemplacement van 24 hectare dat omgevormd werd tot een stedelijk park voor de buurt en de stad. Park Spoor Noord speelt zich af op 2 schaalniveaus: een park op maat van de buurt en een park op maat van de hele stad.

De stad Antwerpen wil het park verder op deze twee schaalniveaus ontwikkelen. Concreet wil het stadsbestuur op Park Spoor Noord de creatieve industrie versterken en van de parkloods dé creatieve hotspot van Antwerpen maken. In het conceptvoorstel voor dit creatieve epicentrum werken creatievelingen uit de multimediasector naast en met elkaar en worden talloze ideeën, films, video's, commercials, animaties, muziek, games, nieuwe producten en kunst geproduceerd.

De stad Antwerpen brengt momenteel de noden van de multimedia sector verder in kaart in functie van de bijsturing van het concept en de uitwerking van een business model, dat ook ruimtelijk vertaald wordt. Met steun van het stadsvernieuwingsfonds wil de stad komen tot een gebundeld actieplan met meetbare doelstellingen voor het economisch en sociaal hefboomeffect en duidelijke aanbevelingen om het bestaande concept maximaal te verankeren met de buurt.

Antwerpen ontvangt 60.000 euro voor conceptsubsidie waarmee ze een multidisciplinair ontwerpteam kan aanstellen.

Eeklo herontwikkelt de Hartwijk tot een duurzaam en multifunctioneel gebied (conceptsubsidie)

De stad Eeklo wil de Hartwijk, gelegen nabij het centrum en een kruispunt van twee potentiële open-ruimte-corridors, ontwikkelen tot een levendige wijk met een vernieuwende mix van woonvormen: sociale koopwoningen, cohousing, kangoeroewoningen, meegroeiwoningen, etc. Op die manier hoopt de stad jonge gezinnen aan te trekken en tegelijk nieuwe manieren vinden om een mix van jong en oud te realiseren (bv. intergenerationeel wonen). Hierbij wil Eeklo een deel van de projectontwikkeling via één of meerdere bewonersgroepen laten gebeuren (coöperatieve vennootschap, community housing trust of dergelijke meer). Daarnaast is de stad van plan de wijk CO²-neutraal of zelfs 'energie plus' te maken.

Eeklo ontvangt 60.000 euro voor conceptsubsidie waarmee ze een multidisciplinair ontwerpteam kan aanstellen.

Geel: omgeving Nieuwstraat (conceptsubsidie)

Het stadscentrum van Geel is historisch gegroeid als een bipool van de kernen Sint Amands en Sint Dimpna. Sint Amands is zowel een woonwijk als een plek waar horeca, cultuur en administratieve functies samenkomen. Sint Dimpna heeft dan weer heel wat waardevol bouwkundig erfgoed en is ook het hart van zorg- en onderwijsfuncties. De grote verkeersdruk waarmee Sint Dimpna kampt, staat een degelijk functioneren als stedelijke kern in de weg. Daartussen ligt het commerciële hart van de stad.

Met de conceptsubsidie zal de stad Geel onderzoeken hoe de handelaarszaken hun regionale uitstraling kunnen versterken, zonder dat daarbij ingeboet wordt op de Geelse, kleinschalige identiteit en de typische functies van zorg, onderwijs en wonen.

Geel ontvangt 60.000 euro voor conceptsubsidie waarmee ze een multidisciplinair ontwerpteam kan aanstellen.

Leuven herdenkt stadspoort Bodart tot één geïntegreerd concept (conceptsubsidie)

Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van de binnenstad en vormt een belangrijk verkeersknooppunt waarbij het viaduct een aanzienlijke rol speelt. Dit viaduct moet op korte termijn worden vervangen. Dat biedt de kans om het kruispunt niet enkel verkeerstechnisch, maar eveneens ruimtelijk te herbekijken.

Stadspoort Bodart is een klassieke vraag voor conceptsubsidie, ingegeven door de noodzaak een integrale visie te ontwikkelen voor een tot hiertoe sectoraal aangestuurd infrastructuurproject. Deze verruiming is belangrijk voor de ontwikkeling van dit stadsdeel en kan het project laten uitgroeien tot een echt vernieuwend stadsproject. Hiervoor is het nodig de verkeerstechnische projectomschrijving stedenbouwkundig te verbreden en een coproductie- en participatietraject voor alle betrokkeen uit te werken. De noodzaak van een goede afstemming van infrastructuur- en stadsontwikkeling binnen een brede landschappelijke context maakt deze opgave potentieel vernieuwend en exemplarisch.

Leuven ontvangt 60.000 euro voor conceptsubsidie waarmee ze een multidisciplinair ontwerpteam kan aanstellen.