Visitatie

De Vlaamse Regering kan een evaluatie maken van de Vlaamse beleidsprioriteiten van het Stedenfonds. Om die evaluatie voor te bereiden, kan een visitatiecommissie samengesteld worden. De visitatiecommissie voor de VGC kan daarnaast de voortgang, de effectiviteit en de efficiëntie van de beleidsovereenkomst te evalueren en eventueel voorstellen tot bijsturing formuleren.

De meest recente visitaties gingen door in 2011. De visitaties werden uitgevoerd door externe visitatiecommissies die bestonden uit experten uit academische kring en ervaringsdeskundigen uit de andere centrumsteden. Medewerkers van het team Stedenbeleid en van het Kenniscentrum Vlaamse steden namen deel aan de visitaties als waarnemer.

Syntheserapport van de visitaties uit 2011