Subsidieaanvragen 2014-2019

Alle 13 centrumsteden hebben bij de Vlaamse overheid hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 ingediend. Daarin staat hoe zij invulling geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten van het Stedenfonds en waarvoor zij die middelen willen aanwenden. Via dit strategisch meerjarenplan hebben zij dus tegelijk de subsidieaanvraag voor het Stedenfonds ingediend.  Deze manier van werken vloeit voort uit het ‘Planlastendecreet’ dat een administratieve vereenvoudiging beoogt voor lokale besturen. Op 30 april 2014 heeft de Vlaamse minister van Steden alle aanvragen goedgekeurd via een ministerieel besluit per stad.

De VGC wordt niet gevat door het Planlastendecreet. De VGC heeft documenten voorbereid waarin ze aangeeft op welke wijze ze invulling geeft aan een duurzaam stedenbeleid op het vlak van gemeenschapsmateries. Op basis daarvan is op 19 december 2013 een beleidsovereenkomst afgesloten voor de periode 2014-2019.