8 miljoen euro voor 4 nieuwe stadsvernieuwingsprojecten

 • 18 december 2017

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, ondersteunt vier nieuwe stadsvernieuwingsprojecten. De steden Brugge, Deinze, Gent en Oostende ontvangen een projectsubsidie na een gunstig advies van de expertenjury. De minister kent de steden in totaal acht miljoen euro toe.

Steden krijgen projectsubsidies als ze voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria bij de realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. Die projecten werken aan de stedelijke ontwikkeling en koppelen een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke, bebouwde ruimte aan initiatieven van samenlevingsopbouw via coproductie. Ze moeten de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel verbeteren en hebben een hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel. De projecten verhogen er de algemene leefkwaliteit.

De stad Brugge krijgt 2.000.000 euro met het project 'De Stadsrepubliek'

Het project ‘De Stadsrepubliek’ wordt een plaats waar alle aanwezigen in de stad elkaar op hun individueel traject kunnen kruisen en waar hun routes kunnen verknopen. Het Sint-Jakobskwartier kent een vrij dichte aanwezigheid van diverse organisaties en openbare voorzieningen zoals de stadsbibliotheek, de schouwburg, het conservatorium en een actief cultuurcafé. Kortom, de ideale buurt om een actief netwerk te creëren voor en door de bewoners en gebruikers van de stad. Het project heeft de ambitie om de verschillende ruimtes van meerdere partners en organisaties op de site met elkaar te verbinden en op die manier te versterken. Zo ontstaat in de Brugse binnenstad een grotere ruimtelijke openheid en doorwaadbaarheid met activiteiten gericht op ontmoeting en kruisbestuiving tussen bewoners, gebruikers, ondernemers en organisaties. De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op slim ruimtegebruik met multifunctionaliteit om een onderbezetting van het openbare patrimonium tegen te gaan. Het is de bedoeling om de Republiek en de Biekorf te verbouwen en ingrepen te verrichten aan het hoofdgebouw van het Conservatorium, het Hof van Gistel, de Stadsschouwburg en het openbaar domein. Die werken ondersteunen de stadsportaalgedachte.

De stad Deinze ontvangt 2.320.000 euro met het project Stedelijk Wonen aan Leie II 

Het stadsvernieuwingsproject “Stedelijk wonen aan de Leie I” zorgde voor de reconversie van de site van de Molens. Dat krijgt nu een vervolg met het project “Stedelijk wonen aan de Leie II”. Stad Deinze wil van de Leie een dominante open structuur van de stadskern maken. Het centrum van het projectgebied bestaat uit de gesaneerde, voormalige stadsgasfabriek, de achterkant van de Tolpoortstraat en de groen-blauwe Leieruimte.

Het stadsvernieuwingsproject voorziet nieuwe woningen en maakt het stedelijk wonen terug aantrekkelijk ten opzichte van het randstedelijke en landelijke wonen. Deinze streeft naar een integrale duurzame wijk conform de Vlaamse duurzaamheidsmeter voor wijken. Om daaraan te voldoen, zet de stad in op:

 • een doordacht grond- en pandenbeleid (o.a. verkoop onder voorwaarden);
 • het gebruik van duurzame bouwmaterialen;
 • een weldoordacht energetisch concept wat de buurt vrijwel energieneutraal maakt;
 • een integraal en duurzaam waterbeleid;
 • duurzame mobiliteit (met autoluwe zones, een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk, een gemakkelijke verbinding met een randparking, voorzieningen qua auto- en fietsdelen, …).

De randparking maakt de link met de parking aan de Brielpoort. via een beweegbare brug over de Leie. De herinrichting van de Tolpoortstraat legt de nadruk op de versterking van de verblijfsfunctie en de zichtbaarheid van de gevels. Dat moet de lokale handelaars en ondernemers wapenen tegen de concurrentie uit het randstedelijk gebied.

De stad Gent. ontvangt 1.900.000 euro met het project 'Wijk op straat'

Met het stadsvernieuwingsproject “Wijk op straat” pakt de stad Gent één van de laatste 19de-eeuwse gordelwijken aan. We hebben het over het stadsdeel Dampoort-Sint-Amandsberg. Dankzij een doorgedreven participatietraject en een conceptstudie beschikt de stad Gent over een duidelijke en integrale langetermijnvisie voor drie prioritaire zones. De Stad heeft aandacht voor:

 • duurzame mobiliteit;
 • betere woonkwaliteit;
 • vergroening;
 • het bevorderen van ondernemingszin;
 • het stimuleren van samenleven;
 • klimaatneutraliteit;
 • kindvriendelijkheid.

Het stadsvernieuwingsproject “Wijk op straat” verandert het Heilig Hartplein en de kerk naar een kwalitatieve, laagdrempelige ontmoetingsplek op maat van de wijkbewoners. Door de reconversie van de kerk, het plein en de omgeving wil de stad komen tot een verbonden, geïntegreerde publieke binnen- en buitenruimte met een aantal buurtgerichte functies.

De Wasserijsite beslaat een oppervlakte van ongeveer 2.000m². Daar komt een publiek project met kwalitatieve binnen- en buitenruimtes, met een laagdrempelige economische invulling (maakbedrijven, creatieve werkplekken, …) en een duidelijke link naar de buurt. Daarnaast mikt het project op recreatieve sport- en spelactiviteiten en voorziet het ruimte voor buurtwerk en andere organisaties. De transformatie van het bestaande woonpatrimonium in het slechtste gedeelte van de Dampoortwijk is essentieel. Daarom trekt de stad extra middelen uit voor woonkwaliteit en energiebesparing. De eigenaars kunnen niet alleen aanspraak maken op extra premies, maar ook beroep doen op gratis renovatieadvies en -begeleiding.

De stad Oostende verwerft 2.000.000 euro met het project 'Stapstenen voor Stene'

Het historische polderdorp Stene ligt op de Oostendse stadsrand, vlakbij de luchthaven. Stene bestaat grotendeels uit autogerichte villawijken. De dorpskern zelf is beschermd als dorpsgezicht. De noden zijn groot en heel divers:

 • klimaatrobuustheid;
 • waterbuffering en waterbeheersing;
 • een gemengd woonaanbod, in hogere dichtheid en met groter collectief gebruik;
 • een lagere autoafhankelijkheid en meer infrastructuur voor de zwakke weggebruikers;
 • minder parkeerdruk;
 • infrastructuur die rekening houdt met de dubbele vergrijzing;
 • ruimte voor jonge gezinnen.

Het project Stapstenen moet deze uitdagingen aanpakken. Oostende zet in op de kansen die de ligging aan de stadsrand en het Groene Lint biedt door stedelijkheid te introduceren en tegelijkertijd het eigen karakter van Stene te behouden. De stad zal vier woonontwikkelingen realiseren die rekening houden met sociaal wonen, zorgwonen, cohousing en marktconform wonen in combinatie met voorzieningen als een crèche, jeugdlokalen en publieke ruimte. Het inbedden van die vernieuwende (woon-)ontwikkelingen in de structuur van het beschermde stads- en dorpsgezicht, vormt de grote uitdaging van dit stadsvernieuwingsproject. Oostende zet daarom vooral in op:

 • het verbeteren van de publieke infrastructuur;
 • de creatie van synergiën om de doorwaadbaarheid door de deelprojecten te vergroten;
 • het parkeren te clusteren;

het (semi-) publiek domein te optimaliseren.